Ktl-icon-tai-lieu

Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUỐC HỘI
________
Luật số: 16/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

LUẬT
QUẢNG CÁO
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động
quảng cáo.
2. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi
điều chỉnh của Luật này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công
chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ
không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.
2. Dịch vụ có mục đích sinh lợi là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ
chức, cá nhân cung ứng dịch vụ; dịch vụ không có mục đích sinh lợi là dịch
vụ vì lợi ích của xã hội không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân
cung ứng dịch vụ.
3. Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được
thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc,
ánh sáng và các hình thức tương tự.
4. Xúc tiến quảng cáo là hoạt động tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội ký kết
hợp đồng dịch vụ quảng cáo.
5. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.
6. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện
một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng

2

cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.
7. Người phát hành quảng cáo là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện
quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo
đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin
điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhân sử
dụng phương tiện quảng cáo khác.
8. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người trực tiếp đưa các sản
phẩm quảng cáo đến công chúng hoặc thể hiện sản phẩm quảng cáo trên người
thông qua hình thức mặc, treo, gắn, dán, vẽ hoặc các hình thức tương tự.
9. Người tiếp nhận quảng cáo là người tiếp nhận thông tin từ sản phẩm
quảng cáo thông qua phương tiện quảng cá...
QUỐC HỘI
________
Luật số: 16/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
LUẬT
QUẢNG CÁO
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa v của tổ
chức, nhân tham gia hoạt đng quảng cáo; quản nhà nước về hoạt động
quảng cáo.
2. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi
điều chỉnh của Luật này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quảng cáo việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công
chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ
không có mục đích sinh lợi; tổ chức, nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.
2. Dịch vụ có mục đích sinh lợi dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ
chức, nhân cung ng dịch vụ; dịch vụ không mục đích sinh lợi dịch
vụ vì lợi ích của hội không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, nhân
cung ứng dịch vụ.
3. Sản phẩm quảng cáo bao gồm nội dung và hình thức quảng cáo được
thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng i, chữ viết, biểu tượng, u sắc,
ánh sáng vàc hình thức tương tự.
4. Xúc tiến quảng cáo hoạt động m kiếm, thúc đẩy hội kết
hợp đồng dịch vụ quảng cáo.
5. Người quảng cáo t chức, nhân có yêu cầu quảng cáo sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, nhân đó.
6. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo tổ chc, nhân thực hiện
một, mt số hoặc tất ccác công đoạn của qtrình quảng cáo theo hợp đng
Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO 9 10 111