Ktl-icon-tai-lieu

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Luật số: 12/2008/QH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008
LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số
30/2004/QH11.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản
1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 18. Đăng ký kế hoạch xuất bản
1. Trước khi xuất bản, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Thông tin và
Truyền thông và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản. Trong
thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản,
Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký kế hoạch xuất bản.
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mẫu đăng ký kế hoạch xuất bản.
2. Kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng,
nhiệm vụ của nhà xuất bản và có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế
hoạch.”
2. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 26. Thông tin ghi trên xuất bản phẩm
1. Trên sách và tài liệu dưới dạng sách (sau đây gọi chung là sách) phải ghi các thông tin
sau:
a) Tên sách, tên tác giả, tên người chủ biên (nếu có), tên người dịch (nếu là sách dịch)
hoặc tên người phiên âm (nếu là sách phiên âm từ chữ Nôm), tên người hiệu đính (nếu
có); tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, tên tổ chức, cá nhân liên
kết xuất bản (nếu có); năm xuất bản, số thứ tự của tập, số lần tái bản; đối với sách dịch,
phải ghi tên nguyên bản, tên tác giả, tên nhà xuất bản nước ngoài, năm xuất bản ở nước
ngoài; nếu dịch từ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ nguyên bản thì phải ghi rõ ngôn ngữ và
tên người dịch bản đó;
b) Tên người chịu trách nhiệm xuất bản, tên người biên tập nội dung; khuôn khổ sách, số
đăng ký kế hoạch xuất bản, số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản hoặc số
giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; tên người trình
bày, minh họa, tên người biên tập kỹ thuật, tên người sửa bản in; số lượng in, tên cơ sở in,
thời gian nộp lưu chiểu;
c) Đối với sách kinh doanh phải ghi giá bán lẻ; đối với sách do Nhà nước đặt hàng phải

ghi là “sách Nhà nước đặt hàng”; đối với sách không kinh doanh phải ghi là “sách không
bán”.
2. Trên xuất bản phẩm không phải là sách phải ghi các thông tin sau:
a)...
QUỐC HỘI
-----
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
Luật số: 12/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản s
30/2004/QH11.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản
1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 18. Đăng ký kế hoạch xuất bản
1. Trước khi xuất bản, nhà xuất bản phải đăng kế hoạch xuất bản với Bộ Thông tin và
Truyền thông và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng n bản. Trong
thời hạn mười ngày, kể t ngày nhận được đăng kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản,
Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký kế hoạch xuất bản.
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mẫu đăng ký kế hoạch xuất bản.
2. Kế hoạch xuất bản của n xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức ng,
nhiệm vụ của nhà xuất bản có giá trị thực hin đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế
hoạch.”
2. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Điều 26. Thông tin ghi trên xuất bản phẩm
1. Trên sách và tài liệu dưới dạng sách (sau đây gọi chung là sách) phải ghi các thông tin
sau:
a) Tên sách, tên tác giả, n người chủ biên (nếu có), tên người dịch (nếu sách dịch)
hoặc n người phiên âm (nếu sách phiên âm t chữ Nôm), tên người hiệu đính (nếu
có); tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, tên tổ chức, cá nhân liên
kết xuất bản (nếu có); năm xuất bản, số thứ tự của tập, số lần tái bản; đối với sách dịch,
phải ghi tên nguyên bản, tên tác giả, tên nhà xuất bản nước ngoài, năm xuất bản nước
ngoài; nếu dịch từ ngôn ngkhác với ngôn ngữ nguyên bản thì phải ghi ngôn ng
tên người dịch bản đó;
b) Tên người chịu trách nhiệm xuất bản,n người biên tập nội dung; khuôn khổ sách, số
đăng kế hoạch xuất bản, số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản hoặc s
giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; tên người trình
bày, minh họa, tên người biên tập kỹ thuật, tên người sửa bản in; số lượng in, tên sở in,
thời gian nộp lưu chiểu;
c) Đối với sách kinh doanh phải ghi giá bán lẻ; đối với sách do Nhà nước đặt hàng phải
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN 9 10 954