Ktl-icon-tai-lieu

Luật tài nguyên nước số 172012QH

Được đăng lên bởi Callatrinh Vn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Luật số: 17/2012/QH13

LUẬT
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật tài nguyên nước.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,
phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Nước dưới đất và nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và
nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Nguồn nước là các dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc nhân tạo có thể khai
thác, sử dụng bao gồm sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá, biển, các tầng chứa
nước dưới đất; mưa, băng, tuyết và các dạng tích tụ nước khác.
3. Nước mặt là nước tồn tại trên mặt đất liền hoặc hải đảo.
4. Nước dưới đất là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất.
5. Nguồn nước liên tỉnh là nguồn nước phân bố trên địa bàn từ hai tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương trở lên.
6. Nguồn nước nội tỉnh là nguồn nước phân bố trên địa bàn một tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương.
7. Nguồn nước liên quốc gia là nguồn nước chảy từ lãnh thổ Việt Nam sang
lãnh thổ nước khác hoặc từ lãnh thổ nước khác vào lãnh thổ Việt Nam hoặc nguồn
nước nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và quốc gia láng giềng.
8. Lưu vực sông là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất
chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển.
Lưu vực sông gồm có lưu vực sông liên tỉnh và lưu vực sông nội tỉnh.

2
9. Lưu vực sông liên tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương trở lên.
10. Lưu vực sông nội tỉnh là lưu vực sông nằm trên địa bàn một tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương.
11. Nước sinh hoạt là nước sạch hoặc nước có thể dùng cho ăn, uống, vệ sinh
của con người.
12. Nước sạch là nước có chất lượng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước
sạch của Việt Nam.
13. Nguồn nước sinh hoạt là nguồn nước có thể cung cấp nước sinh hoạt hoặc
có thể xử lý thành nước sinh hoạt.
14. Ô nhiễm nguồn nước là sự biến...
QU
C HI
Lut s: 17/2012/QH13
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
LUT
TÀI NGUYÊN NƯỚC
Căn c Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992
đã được sa đổi, b sung mt s điu theo Ngh quyết s 51/2001/QH10;
Quc hi ban hành Lut tài nguyên nước.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
1. Lut này quy định v qun lý, bo v, khai thác, s dng tài nguyên nước,
phòng, chng và khc phc hu qu tác hi do nước gây ra thuc lãnh th ca nước
Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam.
2. Nước dưới đất và nước bin thuc vùng đặc quyn kinh tế, thm lc địa ca
nước Cng hoà hi ch nghĩa Vit Nam, nưc khoáng, nước nóng thiên nhiên
không thuc phm vi điu chnh ca Lut này.
Điu 2. Gii thích t ng
Trong Lut này các t ng dưới đây được hiu như sau:
1. i nguyên nước bao gm ngun nước mt, nưc dưới đất, nước mưa
nước bin thuc lãnh th ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam.
2. Ngun nước các dng tích t nước t nhiên hoc nhân to th khai
thác, s dng bao gm sông, sui, kênh, rch, h, ao, đầm, phá, bin, các tng cha
nước dưới đất; mưa, băng, tuyết và các dng tích t nước khác.
3. Nước mt là nước tn ti trên mt đất lin hoc hi đảo.
4. Nước dưới đất là nước tn ti trong các tng cha nước dưi đất.
5. Ngun nước liên tnh là ngun nước phân b trên địa bàn t hai tnh, thành
ph trc thuc trung ương tr lên.
6. Ngun nước ni tnh ngun nước phân b trên địa bàn mt tnh, thành
ph trc thuc trung ương.
7. Ngun nước liên quc gia là ngun nưc chy t lãnh th Vit Nam sang
lãnh th nưc khác hoc t lãnh th nước khác vào lãnh th Vit Nam hoc ngun
nước nm trên đường biên gii gia Vit Nam và quc gia láng ging.
8. Lưu vc sông vùng đt trong phm vi đó nước mt, nước dưới đất
chy t nhiên vào sông và thoát ra mt ca chung hoc thoát ra bin.
Lưu vc sông gm có lưu vc sông liên tnh và lưu vc sông ni tnh.
Luật tài nguyên nước số 172012QH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật tài nguyên nước số 172012QH - Người đăng: Callatrinh Vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Luật tài nguyên nước số 172012QH 9 10 170