Ktl-icon-tai-lieu

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
LAWDATA

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM

LUẬT
THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện công bằng,
hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà
nước;
Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992;
Luật này quy định thuế sử dụng đất nông nghiệp.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1
Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử
dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế).
Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng vẫn phải nộp
thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Điều 2
Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất dùng vào sản xuất nông nghiệp
bao gồm:
- Đất trồng trọt;
- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản;
- Đất rừng trồng.

Điều 3
Đất không thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp mà chịu các loại thuế
khác hoặc không phải chịu thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm:
- Đất có rừng tự nhiên;
- Đất đồng cỏ tự nhiên;
- Đất dùng để ở;
- Đất chuyên dùng.

Điều 4
Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sử dụng đất nông nghiệp
phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 29 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam, không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật này.
CHƯƠNG II
CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ

2

Điều 5
Căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp:
- Diện tích;
- Hạng đất;
- Định suất thuế tính bằng kilôgam thóc trên một đơn vị diện tích của từng
hạng đất.

Điều 6
Diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là diện tích giao cho hộ sử dụng
đất phù hợp với sổ địa chính Nhà nước. Trường hợp chưa lập sổ địa chính thì diện
tích tính thuế là diện tích ghi trên tờ khai của hộ sử dụng đất.

Điều 7
1. Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản được chia
làm 6 hạng, đất trồng cây lâu năm được chia làm 5 hạng.
Căn cứ để xác định hạng đất gồm các yếu tố:
- Chất đất;
- Vị trí;
- Địa hình;
- Điều kiện khí hậu, thời tiết;
- Điều kiện tưới tiêu.
2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn hạng đất tính thuế theo các yếu tố nói tại
Điều này và có tham khảo năng suất bình quân đạt được trong điều kiện canh tác
bình thường của 5 năm (1986 - 1990).
3 Hạng đất tính thuế được ổn định 10 năm. Trong thời hạn ổn định hạng đất,
đối với vùng mà Nhà nước đầu tư lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao, Chính phủ điều
chỉnh lại hạng đất tính thuế.

Điều 8
Căn cứ vào tiêu chuẩn của từng hạng đất và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươn...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM
LAWDATA
L U T
THU S DNG ĐT NÔNG N G H I P
Để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả; thực hiện công bằng,
hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà
nước;
Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 1992;
Luật này quy định thuế sử dụng đất nông nghiệp.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1
Tổ chức, nhân sử dụng đấto sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế s
dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế).
Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp không sử dụng vẫn phải nộp
thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Điu 2
Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp đất dùng o sản xuất nông nghiệp
bao gồm:
- Đất trồng trọt;
- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản;
- Đất rừng trồng.
Điu 3
Đất không thuộc diện chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp chịu c loại thuế
khác hoặc không phải chịu thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm:
- Đất có rừng tnhiên;
- Đất đồng cỏ tự nhiên;
- Đất dùng để ở;
- Đất chuyên dùng.
Điu 4
Tổ chức, nhân nước ngoài đầu vào Việt Nam sử dụng đất nông nghiệp
phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 29 của Luật đầu nước ngoài tại Việt
Nam, không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luậty.
CHƯƠNG II
CĂN CỨ TÍNH THUẾBIỂU THUẾ
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 9 10 46