Ktl-icon-tai-lieu

Luật tòa án nhân dân

Được đăng lên bởi Gia Vĩnh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1026 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––

Luật số:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

/2014/QH13

(Dự thảo 8, chỉnh lý 20/9)
LUẬT
TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
(SỬA ĐỔI)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của Tòa án nhân dân, về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án
nhân dân, về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân
1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với
Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc
sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.
a) Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án
hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh – thương mại, lao động, hành
chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ,
khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố
tụng; ra bản án, quyết định việc phạm tội hoặc không phạm tội, áp dụng hoặc
không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về
tài sản, quyền nhân thân;
Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực phải được cơ quan, tổ
chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh
chấp hành;

b) Thông qua hoạt động xét xử, xem xét và kết luận về tính hợp pháp các
hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá
trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét và kết luận tính hợp pháp các chứng cứ, tài
liệu do Điều tra viên, Kiểm sát viên thu thập, Luật sư, bị can, bị cáo và những
người tham gia tố tụng khác cung cấp; yêu cầu Viện kiểm sát điều tra, xác minh
thu thập bổ sung chứng cứ; yêu cầu Điều tra viên trình bày về các vấn đề có liên
quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội
phạm;
c) Ra các quyết định, thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định của luật
tố tụng;
d) Xem xét đề nghị của cơ quan quả...
QUỐC HỘI
–––––––––
Luật số: /2014/QH13
(Dự thảo 8, chỉnh lý 20/9)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LUẬT
TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN
(SỬA ĐỔI)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy
của Tòa án nhân dân, về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án
nhân dân, về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân
1. Tòa án nhân dân là quan xét xử của ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa
Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.
Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền
công dân, bảo v chế độ hội chủ nghĩa, bảo v lợi ích của Nhà nước, quyền và
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với
Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc
sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.
a) Nhân danh nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án
hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành
chính giải quyết các việc khác theo quy đnh của pháp luật; xem xét đầy đủ,
khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố
tụng; ra bản án, quyết định việc phạm ti hoặc không phạm tội, áp dụng hoặc
không áp dụng hình phạt, biện pháp pháp, quyết định v quyền nghĩa v về
tài sản, quyền nhân thân;
Bản án, quyết đnh của Tòa án nhân dân hiệu lực phải được quan, tổ
chức, nhân tôn trọng; quan, tổ chức, nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh
chấp hành;
Luật tòa án nhân dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luật tòa án nhân dân - Người đăng: Gia Vĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Luật tòa án nhân dân 9 10 865