Ktl-icon-tai-lieu

luật xuất bản số 302004

Được đăng lên bởi Hoa Hồng Nhỏ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬT VỀ XUẤT BẢN
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 30/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về xuất bản.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ
chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.
Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,
tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam (sau đây
gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân); tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động
trên lãnh thổ Việt Nam và cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam; trường hợp điều ước
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác
thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Vị trí, mục đích của hoạt động xuất bản
Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng thông qua việc sản xuất, phổ biến
những xuất bản phẩm đến nhiều người nhằm giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời
sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời
sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của
người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu
tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 4. Xuất bản phẩm

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào
tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản bằng tiếng Việt, tiếng dân
tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài và còn được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh
trên các vật liệu, phương tiện kỹ thuật khác nhau.
Tài liệu theo quy định của Luật này bao gồm tài liệu tuyên truyền, cổ động, hướng dẫn
học tập, thi hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn kỹ
thuật sản xuất; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; kỷ yếu hội thảo.

Điều 5. Bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm và bảo hộ quyền tác giả
1. Nhà nước bảo đảm quy...
LUT V XUT BN
CA QUC HI NƯỚC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
S 30/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004
Căn c vào Hiến pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam năm 1992 đã được sa
đổi, b sung theo Ngh quyết s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 ca Quc hi
khoá X, k hp th 10;
Lut này quy định v xut bn.
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
Lut này quy định v t chc và hot động xut bn; quyn và nghĩa v ca cơ quan, t
chc, cá nhân tham gia hot động xut bn.
Hot động xut bn bao gm các lĩnh vc xut bn, in và phát hành xut bn phm.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Lut này áp dng đối vi cơ quan nhà nước, t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi,
t chc chính tr - xã hi - ngh nghip, t chc xã hi, t chc xã hi - ngh nghip, t
chc kinh tế, đơn v s nghip, đơn v vũ trang nhân dân và công dân Vit Nam (sau đây
gi chung là cơ quan, t chc, cá nhân); t chc quc tế, t chc nước ngoài hot động
trên lãnh th Vit Nam và cá nhân nước ngoài cư trú ti Vit Nam; trường hp điu ước
quc tế mà Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam ký kết hoc gia nhp có quy định khác
thì áp dng quy định ca điu ước quc tế đó.
Điu 3. V trí, mc đích ca hot động xut bn
Hot động xut bn thuc lĩnh vc văn hóa, tư tưởng thông qua vic sn xut, ph biến
nhng xut bn phm đến nhiu người nhm gii thiu tri thc thuc các lĩnh vc ca đời
sng xã hi, giá tr văn hóa dân tc và tinh hoa văn hoá nhân loi, đáp ng nhu cu đời
sng tinh thn ca nhân dân, nâng cao dân trí, xây dng đạo đức và li sng tt đẹp ca
người Vit Nam, m rng giao lưu văn hóa vi các nước, phát trin kinh tế - xã hi, đấu
tranh chng mi tư tưởng và hành vi làm tn hi li ích quc gia, góp phn vào s nghip
xây dng và bo v T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa.
Điu 4. Xut bn phm
luật xuất bản số 302004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
luật xuất bản số 302004 - Người đăng: Hoa Hồng Nhỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
luật xuất bản số 302004 9 10 703