Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi Phù Thủy Đanh Đá
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên SV: LẠI GIA NHI
Lớp 55-AUF 39
Mã SV: 1453801012208

BÀI TẬP SO SÁNH MÔN LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT
I.

So sánh văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật.
1) Định nghĩa:

- Văn bản quy phạm pháp luật là một hình thức văn bản do cơ quan nhà
nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình
tự thủ tục luật định, trong đó có quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung,
được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ
bản và được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.
- Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý cá biệt mang tính quyền
lực nhà nước do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà chức trách
hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành trên cơ sở quy
phạm pháp luật nhằm xác định các quyền, nghĩa vụ pháp lý cụ thể của các
cá nhân, tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý.
2) Giống nhau:
- Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Đều có giá trị bắt buộc phải tôn trọng, thực hiện đối với các tổ chức, cá
nhân có liên quan.
- Đều được ban hành theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
- Đều được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp mang tính
quyền lực nhà nước.
- Đều được dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
3) Khác nhau:
Tiêu chí.
Chủ thể ban hành

Mục đích

Văn bản quy phạm pháp
luật.
- Chỉ do các cơ quan tổ chức
hoặc cá nhân có thẩm
quyền áp dụng pháp luật
ban hành ra, có thể phối
hợp ban hành với các hình
thức khác do pháp luật quy
định.
- Được dùng để ban hành,

Văn bản áp dụng pháp luật.
- Chỉ do các cơ quan tổ chức
hoặc cá nhân có thẩm
quyền áp dụng pháp luật
ban hành.

- Được dùng để cá biệt hóa

Tên SV: LẠI GIA NHI
Lớp 55-AUF 39
Mã SV: 1453801012208

sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ hoặc hủy các quy
phạm pháp luật hoặc các
văn bản quy phạm pháp
luật.

Nội dung

- Chứa đựng các quy tắc xử
sự chung.
- Áp dụng nhiều lần trong
đời sống xã hội.
- Áp dụng cho mọi chủ thể.

Trình tự thủ tục ban hành

- Ban hành theo trình tự,
thủ tục và hình thức đã
được quy định trong Hiến
pháp và các luật ban hành
văn bản quy phạm pháp
luật.
- Là cơ sở để ban hành các
văn bản áp dụng pháp luật.

Sự xuất hiện

Hình thức

Thực hiện

các quy phạm pháp luật váo
những trường hợp cụ thể
đối với cá nhân tổ chức cụ
thể. Quyền và các nghĩa vụ
pháp lý cụ thể của các chủ
thể pháp luật hoặc những
biện pháp trách nhiệm pháp
lý đối với người vi phạm
được ấn định.
- Chứa đựng những quy tắc
xử sự cụ thể.
- Áp dụng một lần trong đời
sống xã hội.
- Áp dụng cho một chủ thể
xác định.
- Ba...
Tên SV: LẠI GIA NHI


BÀI TẬP SO SÁNH MÔN LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUT
 So sánh văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật.
 Định nghĩa:
Văn bản quy phạm pháp luật !"#$ %& '(")*+,  
-"%,  (."/01%,  2(3*+45 6 !"67 
89:"+;<= 67( ><?"?*+4@"ABC8, >D %@%+""+ >6
<-1"  -"<&%&(8"0E  F<05+"G "H"*+, EA0")
%& #<-1"H': > 05+I 7( ><J0C/ >A0
Văn bản áp dụng pháp luật#$ %& HK"H%0E, >D *+45 
8"  -"'("H"")*+,   -""?3*+45 6 "!"7H"
(."L"!"A0<-1"  -"7,(*+45 %,  7M ")CN*+4
OH+; FAH"<= "H"*+45 6 >P,#:HK":Q"9,"H"
"H R 6L"!"(."AH"<=  S >%0E H7H" 0EHK
 Giống nhau:
T(")*+,   -""?3*+45 %,  
U5+"?>0H7=%@%+"&0V 7W >68"0E </0#0"H"L"!"6"H
R "?0M *+, 
U5+<-1"%,  2(7 869:"'(H+;*+4<= 
U5+<-1"  -"<&%&(8"0E %F >"H"%0E H, >D 
*+45 8"  -"
U5+<-1"'X ><Q<05+"G "H"*+, EA0
 Khác nhau:
Tiêu chí. Văn bản quy phạm pháp
luật.
Văn bản áp dụng pháp luật.
Chủ thể ban hành YG'("H"")*+, L"!"
(.""H R "?3
*+45 H': >H+;
%,  7,6"?Q/0
1%,  #0"H" 
!"ZH"'(H+;*+4
<= 
YG'("H"")*+, L"!"
(.""H R "?3
*+45 H': >H+;
%,  
Mục đích U-1"'X ><Q%,  6 U-1"'X ><Q"H%0E?,
Lý luận nhà nước và pháp luật - Trang 2
Lý luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: Phù Thủy Đanh Đá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Lý luận nhà nước và pháp luật 9 10 778