Ktl-icon-tai-lieu

Lý luận Pháp Luật

Được đăng lên bởi haigiang1989-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 7465 lần   |   Lượt tải: 29 lần
1. Pháp luật do NN ban hành
– đúng vì PL là 1 hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc
chung cho mọi người do NN ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của
giai cấp thống trị được NN bảo đảm thực hiện dung điều chỉnh các quan
hệ Xh theo định hướng của NN.
2. PL là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con người
– Sai vì đạo đức là tiêu chuẩn đánh giá hành vi của con người còn PL
là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi PL của con người
3. PL và các quy phạm XH khác luôn bổ trợ nhau trong việc điều
chỉnh các quan hệ XH
– Sai vì các QPPL chỉ hổ trợ khi mục đích điều chỉnh trùng với Pl như
tập quán thừa kế ở vùng Tây nguyên…
4. Trong mọi trường hợp, PL đều lạc hậu hơn so với KT
– Sai vì trong 1 vài trường hợp, đôi lúc PL dự liệu điều chỉnh được
những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai.
5. Chỉ PL mới có tính bắt buộc
– Sai vì tất cả các quy phạm, nội quy, quy định đều có tính bắt buộc
như: quy phạm chính trị, quy phạm tôn giao cũng có tính bắt buộc, hay
điều lệ Đảng cũng có tính bắt buộc đối với Đảng viên.
6. Chỉ PL mới được đảm bảo bằng biện pháp cưỡng chế NN
– Đúng vì khi có người VPPL, NN dùng các biện pháp để cưỡng chế
và được đảm bảo thực hiện bằng quân đội, công an…
7. Chỉ có PL mới có tính quy phạm
– Sai vì đạo đức, tôn giao, tín ngưỡng cũng có tính quy phạm. Các
quy phạm khác cũng quy định những chuẩn mực khác của con người.
8. Các quy phạm đạo đức, tôn giáo thì không mang tính giai cấp
– sai vì đạo đức,tôn giáo tồn tại trong XH cũng có tính giai cấp
9. Chỉ có QPPL mới mang tính giai cấp
– sai vì ngoài QPPL các quy phạm XH khác như quy phạm đạo đức,
tôn giáo, chính trị cũng mang tính giai cấp.
10. Mọi quy phạm XH được NN cho phép tồn tại đều là QPPL
– Sai vì điều lệ, nội quy, quy chế không phải là QPPL.
11. QPPL là các quy tắc xử sự trong đó chỉ ra quyền, nghĩa vụ của
chủ thể.
– Đúng. vì nhận định trên chính là nội dung của QPPL
12. Mọi QPPPL đều phải có đầy đủ 3 bộ phận: giả định, quy định,
chế tài
- Sai vì kỹ thuật lập pháp cho phép không nhất thiết phải diễn đạt
đầy đủ các bộ phận của QPPL.
13. Một QPPL có thể được quy định ở nhiều điều luật, nhiều QPPL
được quy định trong 1 điều luật
– Đúng vì kỹ thuật lập pháp cho phép một QPPL có thể được quy
định ở nhiều điều luật, nhiều QPPL được quy định trong 1 điều luật.
14. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tính hòa thiện của hệ thống Pl
là tính phù hợp của hệ thống Pl
– sai vì tính phù hợp chỉ là một trong bốn tiêu chuẩn để đánh giá hệ
thống PL.
15. Để góp phần hoàn thiện hệ thống PL chỉ cần thực hiện t...
1. Pháp luật do NN ban hành
– đúng vì PL là 1 hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc
chung cho mọi người do NN ban hành hoặc thừa nhận thể hiện ý chí của
giai cấp thống trị được NN bảo đảm thực hiện dung điều chỉnh các quan
hệ Xh theo định hướng của NN.
2. PL là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi của con người
– Sai vì đạo đức là tiêu chuẩn đánh giá hành vi của con người còn PL
là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá hành vi PL của con người
3. PL và các quy phạm XH khác luôn bổ trợ nhau trong việc điều
chỉnh các quan hệ XH
– Sai vì các QPPL chỉ hổ trợ khi mục đích điều chỉnh trùng với Pl như
tập quán thừa kế ở vùng Tây nguyên…
4. Trong mọi trường hợp, PL đều lạc hậu hơn so với KT
– Sai vì trong 1 vài trường hợp, đôi lúc PL dự liệu điều chỉnh được
những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai.
5. Chỉ PL mới có tính bắt buộc
– Sai vì tất cả các quy phạm, nội quy, quy định đều có tính bắt buộc
như: quy phạm chính trị, quy phạm tôn giao cũng có tính bắt buộc, hay
điều lệ Đảng cũng có tính bắt buộc đối với Đảng viên.
6. Chỉ PL mới được đảm bảo bằng biện pháp cưỡng chế NN
– Đúng vì khi có người VPPL, NN dùng các biện pháp để cưỡng chế
và được đảm bảo thực hiện bằng quân đội, công an…
7. Chỉ có PL mới có tính quy phạm
– Sai vì đạo đức, tôn giao, tín ngưỡng cũng có tính quy phạm. Các
quy phạm khác cũng quy định những chuẩn mực khác của con người.
8. Các quy phạm đạo đức, tôn giáo thì không mang tính giai cấp
– sai vì đạo đức,tôn giáo tồn tại trong XH cũng có tính giai cấp
9. Chỉ có QPPL mới mang tính giai cấp
– sai vì ngoài QPPL các quy phạm XH khác như quy phạm đạo đức,
tôn giáo, chính trị cũng mang tính giai cấp.
10. Mọi quy phạm XH được NN cho phép tồn tại đều là QPPL
– Sai vì điều lệ, nội quy, quy chế không phải là QPPL.
11. QPPL là các quy tắc xử sự trong đó chỉ ra quyền, nghĩa vụ của
chủ thể.
– Đúng. vì nhận định trên chính là nội dung của QPPL
12. Mọi QPPPL đều phải có đầy đủ 3 bộ phận: giả định, quy định,
chế tài
- Sai vì kỹ thuật lập pháp cho phép không nhất thiết phải diễn đạt
đầy đủ các bộ phận của QPPL.
13. Một QPPL có thể được quy định ở nhiều điều luật, nhiều QPPL
được quy định trong 1 điều luật
– Đúng vì kỹ thuật lập pháp cho phép một QPPL có thể được quy
định ở nhiều điều luật, nhiều QPPL được quy định trong 1 điều luật.
14. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tính hòa thiện của hệ thống Pl
là tính phù hợp của hệ thống Pl
– sai vì tính phù hợp chỉ là một trong bốn tiêu chuẩn để đánh giá hệ
thống PL.
15. Để góp phần hoàn thiện hệ thống PL chỉ cần thực hiện tốt việc
tập hợp hóa PL
– Sai vì tập hợp hóa không làm thay đổi nội dung của PL.
16. Hệ thống hóa PL bao gồm các QPPL, các chế định PL, các ngành
luật và được thể hiện trong các văn bản QPPL do NN ban hành.
– Sai vì nhận định trên là khái niệm của hệ thống PL chứ không
phải là khái niệm của hệ thống hóa PL.
17. Pháp điển hóa Pl là hình thức hệ thống hóa không làm thay đổi
nội dung của PL
– Sai vì pháp điển hóa làm thay đổi nội dung của PL.
18. Tập hợp hóa PL là hình thức hệ thống hóa PL chỉ do cơ quan NN
có thẩm quyền thực hiện
– Sai vì tập hợp hóa không làm thay đổi nội dung của PL nên chủ thể
của tập hợp hóa PL do mọi cá nhân, tổ chức XH thực hiện.
19. Nội dung của quan hệ PL đồng nhất với năng lực PL vì nó bao
gồm quyền và nghĩa vụ
- Sai vì năng lực PL của chủ thể rộng hơn nội dung của quan hệ PL.
20. Nghĩa vụ pháp lý của chủ thể chính là hành vi pháp lý của chủ
thể
- Sai vì nghĩa vụ pháp lý hẹp hơn hành vi pháp lý và không có quyền
lựa chọn hành vi. Ngược lại, trong hành vi pháp lý chủ thể có quyền lựa
chọn hành vi. Ngoài ra,
hành vi pháp lý có hành vi pháp lý và hành vi bất hợp pháp, còn nghĩa
vụ pháp lý luôn là xử sự hợp pháp.
21. Khách thể của quan hệ Pl là lợi ích mà các bên tham gia quan h
PL mong muốn đạt được khi thiết lập với nhau một quan hệ PL
– Đúng vì khách thể của quan hệ PL là lợi ích mà các bên tham gia
quan hệ PL mong muốn đạt được khi thiết lập với nhau một quan hệ PL.
22. Sự kiện pháp lý là yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia vào quan hệ
PL
– Sai vì yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia quan hệ PL là khách thể.
23. Các quan hệ PL xuất hiện do ý chí của cá nhân
– Sai vì các quan hệ PL là do ý chí của NN, nếu là do ý chí của các
nhân quyết định thì dẫn đến hỗn loạn.
24. Đối với cá nhân, năng lực hành vi gắn với sự phát triển của mỗi
người và do cá nhân đó quyết định
– Sai vì năng lực hành vi do NN quy định.
25. Người say rượu là người có năng lực hành vi hạn chế
- Sai vì không có quyết định nào của Tòa án quyết định họ là người
có năng lực hạn vi hạn chế.
26. Năng lực PLcó tính giai cấp, còn năng lực hành vi thì không
mang tính giaicấp
– Sai vì năng lực hành vi do NN quy định do đó năng lực hành vi
cũng mang tính giai cấp.
27. Người từ đủ 18 tuổi trở lên là chủ thể của mọi quan hệ PL
– Sai vì mới chỉ có độ tuổi không thì chưa đủ mà còn phải có tiêu
chuẩn về mặt lý trí nghĩa là họ phải là người có thể làm chủ hành vi của
mình.
28. NN là chủ thể của mọi quan hệ PL
– Sai vì trong quan hệ kết hôn, các nhân là chủ thể.
29. Nghĩa vụ pháp lý đồng nhất với hành vi pháp lý của chủ thể
- Sai vì chủ thể khi thực hiện nghĩa vụ pháp lý là nhằm đảm bảo
quyền lợi cho các chủ thể khác, còn hành vi pháp lý là những lợi ích vật
chất hoặc tinh thần mà chủ thể mong muốn đạt được nhằm thỏa mãn nhu
cầu của mình khi tham gia vào các QHPL.
30. Năng lực PL của cá nhân chỉ được quy định trong các văn bản
luật
– Đúng vì năng lực PL là khả năng hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ
theo quy định của PL,do đó, năng lực PL và năng lực hành vi đều được
quy định cụ thể trong các văn bản QPPL.
31. Tuân thủ PL và thi hành Pl được thực hiện bởi mọi chủ thể
- Đúng vì các chủ thể đều phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý.
32. Áp dụng PL chỉ được thực hiện bởi cơ quan NN có thẩm quyền.
– sai vì áp dụng PL không chỉ được thực hiện bởi cơ quan NN có
thẩm quyền mà còn được thực hienẹ bởi các nhà chức trách của NN, các
tổ chức XH được NN trao quyền.
33. Mọi hành vi thực hiện Pl của cq NN có thẩm quyền đều là hành
vi áp dụng PL
– Sai vì tuân theo PL, thi hành PL, sử dụng PL đều là những hình
thức thực hiện PL của NN.
34. Áp dụng PL là hoạt động điều chỉnh chung đối với các quan hệ
XH
– Sai vì áp dụng PL là hoạt động điều chỉnh cá biệt cụ thể đối với 1
cá nhân hoặc 1 tổ chức cụthể.
35. Mọi văn bản do cqNN có thẩm quyền ban hành đều là văn bản
áp dụng PL
–Sai vì ngoài văn bản áp dụng PL do cơ quan NN có thẩm quyền ban
hành , văn bản QPPL cũng do cơ quan NN có thẩm quyền ban hành.
36. Áp dụng PL tương tự chính là tiền lệ pháp
– Sai vì tiền lệ pháp là các quyết định của tòa án hoặc của các cơ quan
NN giải quyết các vụ việc chưa có PL của NN tác động, sau đó cách giải
quyết này được các cơ quan NN có thẩm quyền thừa nhận và nó trở
thành quy tắc PL làm cơ sở để áp dụng đối với các trường hợp tương tự.
còn áp dụng PL tương tự là giải quyết một vụ việc khi không có QPPL
trực tiếp điều chỉnh vụ việc đó mà giải quyết vụ việc đó dựa trên các
Lý luận Pháp Luật - Trang 2
Lý luận Pháp Luật - Người đăng: haigiang1989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý luận Pháp Luật 9 10 862