Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Số: 1131/2008/QĐ - TTCP)

Được đăng lên bởi manhnapa
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4235 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THANH TRA CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1131/2008/QĐ - TTCP
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu văn bản
trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
TỔNG THANH TRA
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu văn bản trong hoạt động
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1277/QĐ-TTNN ngày 24 tháng 10 năm
1998 của Tổng Thanh tra Nhà nước.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan
nhà nước có liên quan; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; Thủ trưởng các Cục, Vụ,
đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Tổng thanh tra, các Phó Tổng thanh tra;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp ;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.

TỔNG THANH TRA

Trần Văn Truyền

Mẫu số: 01 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

(1) …………….……….…
(2) …………………..……
Số:

/QĐ - .….(3)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày….tháng…..năm .....…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thanh tra...................................…(4).
………………………………………….......(5)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ …………………………………..……………………………………..(6);
Căn cứ …………………………………..……………………………………..(7);
Xét đề nghị của …………………………………………………….………..(8),
QUYẾT ĐỊNH:
Đ...
THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số: 1131/2008/QĐ - TTCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu văn bản
trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
TỔNG THANH TRA
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 m 2005 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 m 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo c Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu văn bản trong hoạt động
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1277/QĐ-TTNN ngày 24 tháng 10 năm
1998 của Tổng Thanh tra Nhà nước.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch U ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng quan
nhà nước liên quan; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; Thủ trưởng các Cục, Vụ,
đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Tổng thanh tra, các Phó Tổng thanh tra;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp ;
- Công báo;
- Lưu VT, PC.
TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền
Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Số: 1131/2008/QĐ - TTCP) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Số: 1131/2008/QĐ - TTCP) - Người đăng: manhnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Số: 1131/2008/QĐ - TTCP) 9 10 457