Ktl-icon-tai-lieu

mới quan hệ giữa quốc hội và kiểm toán nhà nước

Được đăng lên bởi Be Xieu
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
LIÊN HỢP QUỐC

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
MỐI QUAN HỆ GIỮA QUỐC HỘI VÀ
THIẾT CHẾ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
1. PGS. TS. Lê Huy Trọng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Kiểm toán
nhà nước
2. PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Chuyên gia độc lập
3. Ông Nguyễn Văn Hoan, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân sách, Văn phòng Quốc hộ
4. Phòng Nghiên cứu pháp luật về Hành chính, Nhà nước,
Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

KTNN:

Kiểm toán nhà nước

NSNN:

Ngân sách nhà nước

XHCN:

Xã hội chủ nghĩa

CHXHCN:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

HĐND:

Hội đồng nhân dân

UBND:

Ủy ban nhân dân

UBTCNS:

Ủy ban tài chính, ngân sách

INTOSAI:

Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao

MỤC LỤC
I- BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ
THIẾT CHẾ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG HIẾN PHÁP... ..1
1- Tổng quan tình hình quốc tế và trong nước về thiết chế Kiểm
toán nhà nước .............................................................................. ..1
1.1. Tổng quan tình hình quốc tế............................................ ..1
1.2. Các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt
Nam ........................................................................................ ..5
1.3. Một số công trình nghiên cứu về sự cần thiết phải hiến định
thiết chế KTNN đã được công bố trong thời gian gần đây ...... ..8
2- Sự cần thiết phải có thiết chế hiến định độc lập về Kiểm toán
nhà nước trong Hiến pháp........................................................... ..8
2.1. Địa vị pháp lý của KTNN theo khuyến cáo của INTOSAI
và thông lệ quốc tế cần được ghi nhận trong Hiến pháp.......... 8
2.2. Địa vị pháp lý của KTNN cũng như nhiệm vụ, quyền hạn
của Quốc hội về kiểm toán nhà nước hiện nay chưa được ghi
nhận trong Hiến pháp ............................................................. ..9
2.3. Các quy định hiện hành về KTNN trong Luật KTNN và
các luật liên quan chưa có sự tương thích .............................. 11
II- MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA QUỐC HỘI VÀ KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC ........................................................................ 12
1- Đặc điểm của mối quan hệ giữa Quốc hội và Kiểm toán Nhà
nước............................................................................................. 12
2- Việc thành lập KTNN ............................................................. 15
2.1. Thẩm quyền thành lập .......
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
LIÊN HỢP QUỐC
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
MI QUAN HỆ GIỮA QUC HỘI VÀ
THIT CHKIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hà Nội, tháng 10 năm 2013
mới quan hệ giữa quốc hội và kiểm toán nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mới quan hệ giữa quốc hội và kiểm toán nhà nước - Người đăng: Be Xieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
mới quan hệ giữa quốc hội và kiểm toán nhà nước 9 10 661