Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn thi hiến pháp 2013

Được đăng lên bởi Hy Thiên Lưu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 11:
So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có những sửa đổi, bổ sung và
phát triển quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân. Theo đó, Hiến pháp đã khẳng định:
Điều 14: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền
con người, quyền công dân về chính chị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã
hội được công nhận, tôn trọng bảo vệ, đảm bảo theo Hiến pháp và
pháp luật”
quy định này thể hiện sự phát triển quan trọng về nhận thức và tư duy
trong việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp,
bởi vì Hiến pháp năm 1992 chỉ ghi nhận quyền con người về chính trị, dân
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được thể hiện trong quyền công dân.
Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung nguyên tắc hạn chế quyền phù hợp với
các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Đó
là : “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo
quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng
đồng” (Điều 14).
Việc hạn chế quyền con người, quyền công dân không thể tùy tiện mà
phải “theo quy định của luật”.
Hiến pháp khẳng định và làm rõ hơn các nguyên tắc về quyền con người,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hướng:
Theo điều 15:
1. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
2. mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
3.công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và
xã hội.
4. việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm
phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người
khác.
Theo điiều 16:
1.mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2.không ai bị phân biệt đối xử trong đời sóng chính trị,dân sự, kinh
tế, văn hóa, xã hôi.
(*) phân tích nguyên tắc: “ quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của
công dân”.:
quyền và nghĩa vụ là hai mặt của quyền làm chủ, công dân muốn được
hưởng quyền thì phải gách vác nghĩa vụ. Gách vác, thực hiện nghĩa vụ là
điều kiện bảo đảm cho các quyền công dân được thực hiện. Trong xã hội

chúng ta, không thể có một số người nào đó chỉ có hưởng thụ quyền mà
không gánh vác nghĩa vụ.

...
Câu 11:
So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có những sửa đổi, bổ sung và
phát triển quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân. Theo đó, Hiến pháp đã khẳng định:
Điều 14: “Ở nước Cộng ha xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền
con người, quyền công dân về chính chị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã
hội được công nhận, tôn trọng bảo vệ, đảm bảo theo Hiến pháp và
pháp luật”
quy định này thể hiện sự phát triển quan trọng về nhận thức và tư duy
trong việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp,
bởi vì Hiến pháp năm 1992 chỉ ghi nhận quyền con người về chính trị, dân
sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được thể hiện trong quyền công dân.
Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung nguyên tắc hạn chế quyền phù hợp với
các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Đó
là : “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo
quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phng, an
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng
đồng” (Điều 14).
Việc hạn chế quyền con người, quyền công dân không thể tùy tiện mà
phải “theo quy định của luật”.
Hiến pháp khẳng định và làm rõ hơn các nguyên tắc về quyền con người,
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hướng:
Theo điều 15:
1. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.
2. mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
3.công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và
xã hội.
4. việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm
phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người
khác.
Theo điiều 16:
1.mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2.không ai bị phân biệt đối xử trong đời sóng chính trị,dân sự, kinh
tế, văn hóa, xã hôi.
(*) phân tích nguyên tắc: “ quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của
công dân”.:
quyền và nghĩa vụ là hai mặt của quyền làm chủ, công dân muốn được
hưởng quyền thì phải gách vác nghĩa vụ. Gách vác, thực hiện nghĩa vụ là
điều kiện bảo đảm cho các quyền công dân được thực hiện. Trong xã hội
Một số câu hỏi ôn thi hiến pháp 2013 - Trang 2
Một số câu hỏi ôn thi hiến pháp 2013 - Người đăng: Hy Thiên Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn thi hiến pháp 2013 9 10 41