Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về luật hình sự và luật tố tụng hình sự

Được đăng lên bởi duc-vo
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2155 lần   |   Lượt tải: 7 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
PHẦN I. LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
1. Khái niệm
Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội, trật tự xã hội, Nhà nước dùng nhiều
biện pháp khác nhau vừa có tính thuyết phục vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh, ngăn
chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ của các vi phạm pháp
luật mà nhà nước lựa chọn sử dụng các chế tài thích hợp như: Dân sự, hành chính, kinh tế,
hình sự... mà trong đó chế tài hình sự là nghiêm khắc nhất nhằm xử lý bất kỳ người nào
có hành vi xâm phạm nghiêm trọng các lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của công dân.
Như vậy, Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước ta, bao
gồm hệ thống các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành trong đó xác định rõ những
hành vi vi phạm nào là tội phạm, đồng thời, quy định hình phạt đối với từng tội phạm cụ
thể.
Trong hệ thống pháp luật của nước ta chỉ có Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành
mới quy định về tội phạm và về hình phạt. Ngoài Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất thì không có cơ quan nào khác có quyền quy định về tội phạm và về hình phạt.
Hệ thống các quy định của luật hình sự được chia làm hai phần:
- Phần chung: Bao gồm các quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ của Luật hình sự, về
những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt.
- Phần các tội phạm: Bao gồm các quy định xác định các dấu hiệu pháp lý của từng
tội phạm cụ thể, loại hình phạt và mức hình phạt áp dụng đối với từng tội phạm đó.
Phần chung và Phần các tội phạm của Luật hình sự có mối quan hệ mật thiết hữu cơ
với nhau tạo nên sự hoàn chỉnh của Luật hình sự. Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với
mỗi tội phạm được quy định ở Phần các tội phạm cần phải tuân thủ những quy định của
Phần chung. Mặt khác, Phần chung muốn phát huy tác dụng khi áp dụng vào thực tiễn của
công tác đấu tranh chống tội phạm phải dựa vào các quy định ở Phần các tội phạm.
2. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ chung của Luật hình sự là bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân
dân lao động để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa (sau đây viết tắt là XHCN). Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của Luật hình
sự là "bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình
đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi
phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức ...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
PHẦN I. LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
1. Khái niệm
Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội, trật t hội, Nhà nước dùng nhiều
biện pháp khác nhau vừa có nh thuyết phục vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh, ngăn
chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ của các vi phạm pháp
luật mà nhà nước lựa chọn sử dụng các chế tài thích hợp như: Dân sự, hành chính, kinh tế,
hình sự... trong đó chế tài hình sự nghiêm khắc nhất nhằm xử bất kỳ ngườio
có hành vi xâm phạm nghiêm trọng các lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của công dân.
Như vậy, Luật hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước ta, bao
gồm hệ thống các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành trong đó xác định rõ những
hành vi vi phạm nào là tội phạm, đồng thời, quy định hình phạt đối với từng tội phạm cụ
thể.
Trong hệ thống pháp luật của nước ta chỉ Bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành
mới quy định về tội phạm và về hình phạt. Ngoài Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước
cao nhất thì không cơ quan nào khác quyền quy định v tội phạm về hình phạt.
Hệ thống các quy định của luật hình sự được chia làm hai phần:
- Phần chung: Bao gồm các quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ của Luật hình sự, về
những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt.
- Phần các tội phạm: Bao gồm các quy định xác định các dấu hiệu pháp của từng
tội phạm cụ thể, loại hình phạt và mức hình phạt áp dụng đối với từng tội phạm đó.
Phần chung và Phần các tội phạm của Luật hình sự có mối quan hệ mật thiết hữu
với nhau tạo nên sự hoàn chỉnh của Luật hình sự. Để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với
mỗi tội phạm được quy định Phần các tội phạm cần phải tuân thủ những quy định của
Phần chung. Mặt khác, Phần chung muốn phát huy tác dụng khi áp dụng vào thực tiễn của
công tác đấu tranh chống tội phạm phải dựa vào các quy định ở Phần các tội phạm.
2. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ chung của Luật hình sự bảo vệ li ích của giai cấp công nhân nhân
dân lao động đy dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa (sau đây viết tắtXHCN). Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vcủa Luật nh
sự "bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình
đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi
phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng
ngừa và chống tội phạm".
Một số vấn đề về luật hình sự và luật tố tụng hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về luật hình sự và luật tố tụng hình sự - Người đăng: duc-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Một số vấn đề về luật hình sự và luật tố tụng hình sự 9 10 268