Ktl-icon-tai-lieu

nghị định 108/2006/NĐ - CP

Được đăng lên bởi Suzy Nguyen
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu
tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và
nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và
ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam;
b) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; hoạt động đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây
dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, Hợp
đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ;
c) Hoạt động đầu tư gián tiếp theo các hình thức mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và
giấy tờ có giá khác, đầu tư chứng khoán và đầu tư thông qua định chế tài chính trung gian
khác mà nhà đầu tư không tham gia trực tiếp vào quản lý, điều hành tổ chức kinh tế, thực
hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan;
d) Hoạt động đầu tư đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện
theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.
2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: nhà đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 3
của Luật Đầu tư; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp
khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.
Tài sản hợp pháp gồm:

2
a) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác;
b) Trái phiếu, khoản nợ và các hình thức vay nợ khác;
c) Các quyền theo hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng xây dựng,
hợp đồng quản lý, hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu;
d) Các quyền đòi nợ và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng;
đ) Công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu thương mại, kiểu dáng
công nghiệp, sáng chế, tên thương mại, nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ;
e) Các quyền chuyển nhượng, bao gồm cả các quyền đối với thăm dò và khai thác tài
nguyên;
g) Bất động sản; quyền đối với bất động sản, bao gồm cả quyền cho thuê, chuyển
như...
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
a) Nghị định này quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu
ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu nhằm mục đích kinh doanh; quyền
nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và
ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam;
b) Hoạt động đầu ra ớc ngoài; hoạt động đầu theo hình thức Hợp đồng xây
dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, Hợp
đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ;
c) Hoạt động đầu tư gián tiếp theo các hình thức mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và
giấy tờ giá khác, đầu chứng khoán đầu thông qua định chế tài chính trung gian
khác nhà đầu không tham gia trực tiếp vào quản lý, điều hành tổ chức kinh tế, thực
hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan;
d) Hoạt động đầu đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện
theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.
2. Đi tưng áp dng ca Ngh đnh y bao gm: nhà đu tư quy đnh ti khon 4 Điu 3
ca Lut Đu tư; t chc, cá nhân liên quan đến hoạt đng đầu tư.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Vốn đầu là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi các tài sản hợp pháp
khác để thực hiện hoạt động đầu theo nh thức đầu trực tiếp hoặc đầu gián tiếp.
Tài sản hợp pháp gồm:
nghị định 108/2006/NĐ - CP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị định 108/2006/NĐ - CP - Người đăng: Suzy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
nghị định 108/2006/NĐ - CP 9 10 491