Ktl-icon-tai-lieu

Nghị Định 109

Được đăng lên bởi ngvantung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP: xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá,
phí, lệ phí, hóa đơn
Đăng lúc: Thứ năm - 26/09/2013 09:08 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
Ngày 24/09/2013 Chính Phủ ban hành nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 24/09/2013 Chính Phủ ban hành nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Trong đó phần hóa đơn cụ thể như sau:
A. Đối với người bán hàng xuất hóa đơn:
1. Phạt từ 200.000 Đồng đến 1.000.000 đồng nếu xuất hóa đơn mà không đầy đủ nội dung
theo quy định.
2. Phạt từ 2.000.000đồng đến 4.000.000đồng nếu không hủy hoặc hủy không đúng quy
định.
3. Phạt từ 4.000.000đồng đến 8.000.000đồng nếu:
- Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.
- Lập hóa đơn không theo số nhỏ đến số lớn theo quy định.
- Lập hóa đơn mà không giao cho người mua ( trừ trường hợp trên hóa đơn có ghi người
mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê.
- Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.
- Lập sai hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã khai thuế.
4. Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu:
- Làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn ( trừ trường hợp cháy hỏng do thiên tai, hỏa hoạn).
Nếu mất liên 1 và 3 thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
- Không lập hóa đơn bán hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên.
5. Phát từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
B. Đối với người mua
1. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu làm mất, cháy, hỏng liên 2 mua hàng
( trừ trường hợp cháy, hỏng do thiên tai, hỏa hoạn)

2. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và
hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
C . Về lập, gửi thông báo và báo cáo hóa đơn cho cơ quan thuế:
1. Phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa
đơn, thông báo hủy... không đầy đủ nội dung theo quy định ( trừ thông báo phát hành hóa
đơn ).
2. Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, thông
báo hủy... chậm 10 ngày (trừ thông báo phát hành hóa đơn ).
3. Phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu không nộp báo cáo sử dụng hóa đơn,
thông báo hủy... Sau 20 ngày kể từ hạn quy định
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013 và thay thế Nghị định
số106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực phí...
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP: xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá,
phí, lệ phí, hóa đơn
Đăng lúc: Thứ năm - 26/09/2013 09:08 - Người đăng bài viết: kiemtoannoibo
Ngày 24/09/2013 Chính Phủ ban hành nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 24/09/2013 Chính Ph ban hành ngh nh s 109/2013/N -CP quy nh x đị Đ đị
ph t vi ph m hành chính trong l nh v c qu n lý giá, phí, l phí, hóa n. ĩ đơ
Trong ó ph n hóa n c th nh sau:đ đơ ư
A. i v i ng i bán hàng xu t hóa n:Đố ườ đơ
1. Ph t t 200.000 ng n 1.000.000 ng n u xu t hóa n mà không y n i dung Đồ đế đồ ế đơ đầ đủ
theo quy nh.đị
2. Ph t t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng n u không h y ho c h y không úng quy đồ đế đồ ế đ
nh.đị
3. Ph t t 4.000.000 ng n 8.000.000 ng n u: đồ đế đồ ế
- L p hóa n không úng th i i m theo quy nh. đơ đ đ đị
- L p hóa n không theo s nh n s l n theo quy nh. đơ đế đị
- L p hóa n mà không giao cho ng i mua ( tr tr ng h p trên hóa n có ghi ng i đơ ườ ườ đơ ư
mua không l y hóa n ho c hóa n c l p theo b ng kê. đơ đơ đượ
- Không l p b ng kê ho c không l p hóa n t ng h p theo quy nh. đơ đị
- L p sai hóa n theo quy nh ã giao cho ng i mua ho c ã khai thu . đơ đị đ ườ đ ế
4. Ph t t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng n u: đồ đế đồ ế
- Làm m t, cháy, h ng liên 2 hóa n ( tr tr ng h p cháy h ng do thiên tai, h a ho n). đơ ườ
N u m t liên 1 và 3 thì x ph t theo pháp lu t v k toán.ế ế
- Không l p hóa n bán hàng có giá tr t 200.000 ng tr lên. đơ đồ
5. Phát t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng n u s d ng hóa n b t h p pháp. đồ đế đồ ế đơ
B. i v i ng i muaĐố ườ
1. Ph t t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng n u làm m t, cháy, h ng liên 2 mua hàng đồ đế đồ ế
( tr tr ng h p cháy, h ng do thiên tai, h a ho n) ườ
Nghị Định 109 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị Định 109 - Người đăng: ngvantung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghị Định 109 9 10 646