Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 109/2002 - Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
---------

Sè : 109/2002/

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------------------------------------------------------------------------

P.300

Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002

nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ

Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP
ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt
vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng
vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i
-------chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh :

§iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31
th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét
sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i c¨n cø
theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi
chung lµ Bé LuËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) nh sau :
1- Söa ®æi, bæ sung §iÒu 1 nh sau :
"§iÒu 1. Thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi
lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau ®©y :
1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc;
2. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp;
3. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt nam;
4. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;

2
5. Hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo LuËt hîp t¸c x· cã sö dông lao ®éng theo
chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng;
6. C¸c c¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh
sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x·
héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao;
7. Tæ hîp t¸c, hé kinh doanh c¸ thÓ, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã thuª mín
lao ®éng;
8. C¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ hoÆc níc ngoµi ®ãng trªn l·nh thæ
ViÖt Nam cã sö dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam, trõ trêng hîp ®iÒu íc
quèc tÕ mµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp
cã quy ®Þnh kh¸c.
NghÞ ®Þnh nµy còng ®îc ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c
c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp, ngêi gi÷ c¸c chøc vô ®îc bÇu, cö hoÆc bæ
nhiÖm, thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, c¸c ®oµn thÓ
nh©n d©n, ngêi thuéc lùc lîng qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n, trõ trêng
hîp c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt riªng cho tõng ®èi tîng cã ...
chÝnh phñ
---------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 109/2002/
---------------------------------------------------------------
-------------
P.300
Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2002
nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP
ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt
vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng
vÒ thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i
-- - - - - --
chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh :
§iÒu 1. Söa ®æi, sung mét ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31
th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét
®iÒu cña luËt Lao ®éng thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i c¨n
theo LuËt söa ®æi, sung mét ®iÒu cña luËt Lao ®éng (sau ®©y i
chung lµ Bé LuËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) nh sau :
1- Söa ®æi, bæ sung §iÒu 1 nh sau :
"§iÒu 1. Thêi giê lµm viÖc, thêi giê nghØ ng¬i ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi
lao ®éng lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc sau ®©y :
1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc;
2. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp;
3. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t c ngoµi t¹i ViÖt nam;
4. Doanh nghiÖp a tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;
Nghị định 109/2002 - Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi - Trang 2
Nghị định 109/2002 - Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghị định 109/2002 - Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 9 10 779