Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 114/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tiền lương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ

--------Sè : 114/2002/N§-CP

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

---------------------------------------------------- h.L 300

Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002

nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng
_____

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng
(sau ®©y gäi t¾t lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) vÒ tiÒn l¬ng.
§iÒu 2. Theo §iÒu 2 vµ §iÒu 3 cña Bé luËt Lao ®éng, ®èi tîng vµ ph¹m
vi ¸p dông tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ ngêi lao ®éng lµm
viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c tæ chøc sau ®©y :
1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc;
2. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp;
3. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam;
4. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;

2
5. §¬n vÞ sù nghiÖp ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ;
6. Hîp t¸c x·, trang tr¹i, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng;
7. C¬ quan, tæ chøc níc ngoµi hoÆc quèc tÕ ®ãng trªn l·nh thæ ViÖt Nam
cã sö dông lao ®éng lµ ngêi ViÖt Nam, trõ trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ
Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c.
C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ nªu trªn gäi t¾t lµ doanh
nghiÖp, c¬ quan.
§iÒu 3. Theo §iÒu 4 cña Bé luËt Lao ®éng, ®èi tîng vµ ph¹m vi kh«ng
¸p dông tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy gåm :
1. Nh÷ng ngêi thuéc ®èi tîng ¸p dông Ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc.
2. Nh÷ng ngêi thuéc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi ho¹t
®éng theo Quy chÕ cña tæ chøc ®ã.
3. X· viªn hîp t¸c x· theo LuËt Hîp t¸c x·.
4. SÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ viªn chøc
lµm viÖc kh«ng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong lùc lîng vò trang.

Ch¬ng II
l¬ng tèi thiÓu, hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng,
®Þnh møc lao ®éng

§iÒu 4.
1. Møc l¬ng tèi thiÓu theo §iÒu 56 cña Bé LuËt Lao ®éng vµ kho¶n 3
§iÒu 132 cña Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung lµ møc l¬ng ®îc quy ®Þnh
trªn c¬ së cung cÇu lao ®éng, ...
chÝnh phñ
-- - - - - -- -
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 114/2002/N§-CP
- - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - -
-- - - - - -- h.L 300
Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002
nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
Quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng
_____
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi,
sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt híng dÉn thi nh t sè ®iÒu
a Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt Lao ®éng
(sau ®©y gäi t¾t lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung) vÒ tiÒn l¬ng.
§iÒu 2. Theo §iÒu 2 §iÒu 3 cña luËt Lao ®éng, ®èi tîng ph¹m
vi ¸p dông tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ngêi lao ®éng lµm
viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng trong c¸c tæ chøc sau ®©y :
1. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc;
2. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp;
3. Doanh nghiÖp thµnh lËp, ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam;
4. Doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi;
Nghị định 114/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 114/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tiền lương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị định 114/2002/NĐ-CP - Bộ luật Lao động về tiền lương 9 10 549