Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 177/1999/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

== * ==

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Số : 177/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động
của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ xã
hội, Quỹ từ thiện.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi
hành Nghị định này .
TM. CHÍNH PHỦ
KT. Thủ tướng
Phó Thủ tướng
NGUYỄN TẤN DŨNG
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị định số : 177/1999/NĐ-CP
ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ)
-----------CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy định việc thành lập và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện theo quy
định của Bộ Luật Dân sự.
Điều 2. Mục đích thành lập, hoạt động

Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập và hoạt động nhằm mục
đích nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hoá, thể thao, khoa học, xã hội.
Điều 3. Quỹ là tổ chức phi Chính phủ, có tư cách pháp nhân, có tên gọi, có trụ sở và có
con dấu riêng, mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
Quỹ hoạt động theo Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành
lập Quỹ chuẩn y.
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính
1. Quỹ thành lập và hoạt động không vì mục đích thu lợi nhuận.
2. Hoạt động của Quỹ theo nguyên tắc tự tạo vốn, tự trang trải các chi phí cho hoạt động
xã hội, từ thiện của mình và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
3. Quỹ phải thực hiện các quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật
về thành lập, hoạt động, quản lý tài chính, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ. Quỹ
phải thực hiện công khai mọi khoản thu, chi theo quy định của pháp luật về công khai tài chính.
4. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập và hoạt động của Quỹ để thu
lợi và hoạt động bất hợp pháp.
CHƯƠNG II
THÀNH LẬP QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ TH...
CHÍNH PH CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
== * == Đc lp - Tự do - Hnh phúc
-------------------------------------
S : 177/1999/NĐ-CP Hà Ni, ngày 22 tng 12 năm 1999
NGH ĐNH CA CHÍNH PH
V vic ban hành Quy chế T chc và hot đng
của Qu xã hi, Quỹ t thin
CHÍNH PH
Căn c Lut T chc Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn c B Lut Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Xét đ ngh ca B trưng B Tài chính,
NGH ĐNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Tổ chc và hot đng của Quỹ xã
hi, Qu t thin.
Điều 2. Ngh định y có hiu lc thi hành sau 15 ngày kể t ngày ký.
Điều 3. Bộ tng Bộ Tài chính, Btrưng, Trưng Ban Tổ chc - Cán bộ Chính ph
chu trách nhim hưng dn thc hin Ngh đnh này.
Điều 4. Các B trưng, Thtrưng cơ quan ngang B, Th trưng cơ quan thuc Chính
ph, Chủ tch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuc Trung ương chu trách nhim thi
hành Ngh định này .
TM. CHÍNH PH
KT. Th tướng
Phó Th tưng
NGUYN TẤN DŨNG
QUY CHẾ TCHC HOT ĐNG
CA QU XÃ HI, QU T THIN
(Ban hành kèm theo Ngh đnh s : 177/1999/NĐ-CP
ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính ph)
------------
CHƯƠNG I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dng
Quy chế này quy định vic thành lập và hot động ca Qu xã hội, Qu tthin theo quy
định ca Bộ Lut Dân s.
Điều 2. Mc đích thành lập, hot đng
Nghị định 177/1999/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 177/1999/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghị định 177/1999/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện 9 10 787