Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định 432013 luật đất đai

Được đăng lên bởi trongb1308356
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Chương 1.

3

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................................................3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.................................................................................................3
Điều 2. Đối tượng áp dụng..................................................................................................3
Điều 3. Xác định loại đất.....................................................................................................3
Chương 2..............................................................................................................................4
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ TRONG QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI...........................................................................................................4
Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai........................................................................................4
Điều 5. Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai............................................................5
Điều 6. Quỹ phát triển đất..................................................................................................6
Chương 3..............................................................................................................................7
QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.................................................................7
Điều 7. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.............................................7
Điều 8. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...............................................10
Điều 9. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...10
Điều 10. Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch................13
Điều 11. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...................................................13
Điều 12. Giải quyết một số nội dung phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
..............................................................................................................................................14
Chương 4............................................................................................................................15
THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
ĐẤT.....................................................................................................................................15
Điều 13. Lấy ý kiến các Bộ đối với...
MỤC LỤC
Chương 1. 3
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................................................3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.................................................................................................3
Điều 2. Đối tượng áp dụng..................................................................................................3
Điều 3. Xác định loại đất.....................................................................................................3
Chương 2..............................................................................................................................4
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ TRONG QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI...........................................................................................................4
Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai........................................................................................4
Điều 5. Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai............................................................5
Điều 6. Quỹ phát triển đất..................................................................................................6
Chương 3..............................................................................................................................7
QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.................................................................7
Điều 7. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.............................................7
Điều 8. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...............................................10
Điều 9. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...10
Điều 10. Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch................13
Điều 11. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...................................................13
Điều 12. Giải quyết một số nội dung phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
..............................................................................................................................................14
Chương 4............................................................................................................................15
THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
ĐẤT.....................................................................................................................................15
Điều 13. Lấy ý kiến các Bộ đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn
biên giới, ven biển..............................................................................................................15
Điều 14. Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư............15
Điều 15. Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất...........16
Điều 16. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua
tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp
vốn bằng quyền sử dụng đất............................................................................................17
1
Nghị định 432013 luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định 432013 luật đất đai - Người đăng: trongb1308356
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Nghị định 432013 luật đất đai 9 10 669