Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 136/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH
Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nghị định này quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam.
Điều 2. Công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia hoặc giấy tờ khác
phù hợp để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại Nghị định này và Điều ước
quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
Điều 3.
1. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia nêu tại điểm a khoản 1 Điều
4 Nghị định này được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam.
Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định
khác thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
2. Công dân Việt Nam mang giấy tờ khác nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4
Nghị định này được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam theo
quy định với từng loại giấy và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia
nhập.
3. Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam
không cần thị thực.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
VIỆT NAM
Điều 4.
1. Các giấy tờ sau đây cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh:
a) Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:
- Hộ chiếu ngoại giao;

- Hộ chiếu công vụ;
- Hộ chiếu phổ thông.
b) Giấy tờ khác bao gồm:
- Hộ chiếu thuyền viên;
- Giấy thông hành biên giới;
- Giấy thông hành nhập xuất cảnh;
- Giấy thông hành hồi hương;
- Giấy thông hành.
2. Thời hạn của các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh:
a) Hộ chiếu quốc gia:
- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ
ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được gia hạn một lần, tối đa
không quá 3 năm. Việc gia hạn phải thực hiện trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất
30 ngày;
- Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và
không được gia hạn;
- Thời hạn của hộ chiếu quốc gia cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp cho
công dân kèm theo trẻ em dưới 14 tuổi thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị
định này.
b) Các giấy tờ khác :
- Giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, giấy thông
hành hồi hương có giá trị không quá 12 tháng tính từ ngày cấp và không được
gia hạn;
- Giấy thông hành có giá trị không quá 6 tháng tính từ ngày cấp v...
CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 136/2007/NĐ-CP
Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007
NGHỊ ĐỊNH
Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
CHÍNH PH
Căn cLuật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
t đề nghị của Bộ trưởng Bộ ng an,
NGHỊ ĐNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nghị định này quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam.
Điều 2. ng dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia hoc giấy tờ khác
phù hợp đ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại Nghị định y Điều ước
quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
Điều 3.
1. Công dân Việt Nam mang hộ chiếu quốc gia nêu tại điểm a khoản 1 Điều
4 Nghđịnh này được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam.
Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam kết hoc gia nhập quy định
khác thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
2. Công dân Việt Nam mang giấy tờ khác nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4
Nghđịnh này được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu của Việt Nam theo
quy định với từng loại giấy và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia
nhập.
3. Công dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do
quan thẩm quyền của Việt Nam cấp được xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam
không cần thị thực.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
VIỆT NAM
Điều 4.
1. Các giấy t sau đây cp cho công dân Việt Nam để xuất cnh, nhập cảnh:
a) Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:
- Hộ chiếu ngoại giao;
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 9 10 890