Ktl-icon-tai-lieu

nghị quyết hướng dẫn PL về giải quyết các vụ án Dân sự

Được đăng lên bởi dg-shell
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1734 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết
các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải
quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao,
QUYẾT ĐỊNH:
I. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu
1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch
dân sự
1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật
Dân sự có hiệu lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có quy định về thời
hiệu (thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự và
thời hiệu khởi kiện) thì phải áp dụng các quy định về thời hiệu của các văn
bản pháp luật đó để xác định thời hiệu còn hay hết, không phân biệt giao dịch
dân sự đó được thực hiện xong trước ngày 1/7/1996 hay từ ngày 1/7/1996.
Trong trường hợp từ ngày 1/7/1996 các bên tham gia giao dịch dân sự có
thoả thuận bổ sung thì cần phân biệt như sau:
a) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự hoặc khi hết
hạn thực hiện hợp đồng, có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng
đó thì việc xác định thời hiệu căn cứ vào thoả thuận của các bên và được thực
hiện theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao
kết hợp đồng.
b) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả
thuận bổ sung mà thoả thuận đó là một phần không tách rời của hợp đồng
dân sự đó thì việc xác định thời hiệu đối với hợp đồng nói chung (bao gồm cả
thoả thuận mới) được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật có
hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
c) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả
thuận bổ sung mà thoả thuận đó như một hợp đồng mới thay thế hợp đồng cũ
hoặc hoàn toàn độc lập với hợp đồng cũ, thì việc xác định thời hiệu đối với
thoả thuận mới được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

1.2. Đối với giao dịch dân sự được xác lập từ ngày 1/7/1996 đến trước ngày
1/1/2005 mà Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật khác không có quy
định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu, thì kể từ ngày 1/1/2005 (ngày Bộ
luật Tố tụng dân sự được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004 có hiệu lực)
việc xác định thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được thực hiện theo quy
định tại Điều 15...
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết
các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân;
Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải
quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tối cao,
QUYẾT ĐỊNH:
I. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu
1. Việc áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu đối với các giao dịch
dân sự
1.1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật
Dân sự có hiệu lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có quy định về thời
hiệu (thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự và
thời hiệu khởi kiện) thì phải áp dụng các quy định về thời hiệu của các văn
bản pháp luật đó để xác định thời hiệu còn hay hết, không phân biệt giao dịch
dân sự đó được thực hiện xong trước ngày 1/7/1996 hay từ ngày 1/7/1996.
Trong trường hợp từ ngày 1/7/1996 các bên tham gia giao dịch dân sự có
thoả thuận bổ sung thì cần phân biệt như sau:
a) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự hoặc khi hết
hạn thực hiện hợp đồng, có thoả thuận kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng
đó thì việc xác định thời hiệu căn cứ vào thoả thuận của các bên và được thực
hiện theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm giao
kết hợp đồng.
b) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả
thuận bổ sung mà thoả thuận đó là một phần không tách rời của hợp đồng
dân sự đó thì việc xác định thời hiệu đối với hợp đồng nói chung (bao gồm cả
thoả thuận mới) được thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật có
hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.
c) Trường hợp các bên đang tiếp tục thực hiện hợp đồng dân sự, có thoả
thuận bổ sung mà thoả thuận đó như một hợp đồng mới thay thế hợp đồng cũ
hoặc hoàn toàn độc lập với hợp đồng cũ, thì việc xác định thời hiệu đối với
thoả thuận mới được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.
nghị quyết hướng dẫn PL về giải quyết các vụ án Dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị quyết hướng dẫn PL về giải quyết các vụ án Dân sự - Người đăng: dg-shell
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
nghị quyết hướng dẫn PL về giải quyết các vụ án Dân sự 9 10 439