Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết trung ương 4

Được đăng lên bởi toiyeuvietnam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ
4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay.
Trân

trọng

I.

TÌNH

giới
HÌNH

thiệu

toàn
VÀ

văn

Nghị

NGUYÊN

quyết:
NHÂN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải
qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó
khăn, thử thách, với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh
nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy
sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi vĩ
đại trong sự nghiệp cách mạng.
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ
trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng
từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của
nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đã có
bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn
luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân,
được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới là thành quả của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế,
yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ
chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu
không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn
vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây:
Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí
lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị,
cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...
Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng, nhưng chưa được
xây dựng một cách cơ bản. Công tác quy hoạch...
Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ
4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay.
Trân trọng gii thiệu toàn văn Nghị quyết:
I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện. Trải
qua hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn k
khăn, thử thách, với bản nh của một đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh
nghiệm, luôn gắn máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức phát huy
sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành được nhiều thắng lợi
đại trong sự nghiệp cách mạng.
Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban t các khóa đã ban hành nhiều chủ
trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên sở đó, công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng
từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của
nhân dân với Đảng được củng cố; đội ncán bộ, lãnh đạo, quản các cấp đã
bước trưởng thành tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên ý thức rèn
luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân,
được nhân dân tin tưởng. Thành tựu 25 năm đổi mới thành quả của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
2. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế,
yếu kém, thậm chí những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ
chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu
không được sửa chữa sẽ thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng sự tồn
vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây:
Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó những đảng viên giữ vị t
lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về s phai nhạt tưởng, sa vào chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị,
cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...
Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng, nhưng chưa được
xây dựng một cách bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện
địa phương, chưa thực hiện được cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá,
Nghị quyết trung ương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghị quyết trung ương 4 - Người đăng: toiyeuvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nghị quyết trung ương 4 9 10 659