Ktl-icon-tai-lieu

Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1689 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
––––
Số: 47-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
––––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

NGHỊ QUYẾT
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
I- Tình hình thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời
gian qua
Tháng 1 năm 1993, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
VII đã ban hành Nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình nhằm giải
quyết cơ bản vấn đề dân số, tiến tới ổn định quy mô dân số của nước ta.
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết này, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy
đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự
hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đã thực
sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng: nhận thức của toàn xã hội
đã có bước chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình có một hoặc hai con được chấp nhận
ngày càng rộng rãi; nhịp độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung
bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ trên 3,5 con năm 1992, xuống 2,28
con năm 2002, tỉ lệ tăng dân số giảm tương ứng từ hơn 2% còn 1,32%.
Kết quả của công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã góp phần rất quan trọng
vào sự phát triển kinh tế- xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xóa đói,
giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân. Với những thành tựu của công tác dân
số và kế hoạch hóa gia đình, năm 1999, Việt Nam đã được nhận Giải thưởng Dân số
của Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, từ sau năm 2000 đến nay, kết quả thực hiện chính sách dân số, kế
hoạch hóa gia đình chững lại và giảm sút. Trong hai năm 2003 và 2004, tỉ lệ phát triển
dân số, tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng mạnh trở lại. Đặc biệt là tình trạng cán bộ, đảng
viên sinh con thứ ba trở lên tăng nhiều ở hầu hết các địa phương, gây tác động tiêu cực
đến phong trào nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tình hình này đã làm chậm
thời gian đạt mức sinh thay thế (trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có
hai con).
Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do chúng ta chưa nhận thực đầy đủ
tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác này trong bối cảnh kinh tế, văn hóa
và xã hội của đất nước, dẫn đến chủ quan, thỏa mãn với những kết quả ban đầu, buông
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiên định trong tổ chức thực hiện chính sách dân số và kế
hoạch hóa gia đình. Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số thiếu ổn định, quá
tải; cơ chế quản lý kém hiệu quả;...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
––––
Số: 47-NQ/TW
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
––––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005
NGHỊ QUYẾT
Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình
I- Tình hình thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời
gian qua
Tháng 1 năm 1993, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
VII đã ban hành Nghị quyết về chínhch dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm giải
quyết cơ bản vấn đề dân số, tiến tới ổn định quy mô dân số của nước ta.
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết này, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy
đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể sự
hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đã thực
sự đi vào cuộc sống đạt được những kết quả quan trọng: nhận thức của toàn hội
đã bước chuyển biến rệt, quy gia đình một hoặc hai con được chấp nhận
ngày càng rộng rãi; nhịp độ gia tăng dân số nhanh đã được khống chế, số con trung
bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ trên 3,5 con năm 1992, xuống 2,28
con năm 2002, tỉ lệ tăng dân số giảm tương ứng từ hơn 2% còn 1,32%.
Kết quả của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã góp phần rất quan trọng
vào sự phát triển kinh tế- xã hội, tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm, xóa đói,
giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân. Với những thành tựu của công tác dân
số kế hoạch hóa gia đình, năm 1999, Việt Nam đã được nhận Giải thưởng Dân số
của Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, từ sau năm 2000 đến nay, kết quả thực hiện chính sách dân số, kế
hoạch hóa gia đình chững lại giảm sút. Trong hai năm 2003 2004, tỉ lphát triển
dân số, tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng mạnh trở lại. Đặc biệt là tình trạng cán bộ, đảng
viên sinh con thứ ba trở lên tăng nhiềuhầu hết các địa phương, gâyc động tiêu cực
đến phong trào nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tình hình này đã làm chậm
thời gian đạt mức sinh thay thế (trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ
hai con).
Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên do chúng ta chưa nhận thực đầy đủ
tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác này trong bối cảnh kinh tế, văn hóa
hội của đất nước, dẫn đến chủ quan, thỏa mãn với những kết quả ban đầu, buông
lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiên định trong tổ chức thực hiện chính sách dân số kế
hoạch hóa gia đình. Tổ chức bộ máy cán bộ làm côngc dân số thiếu ổn định, quá
tải; chế quản kém hiệu quả; tổ chức, điều hành chương trình lúng túng, chậm đổi
mới; việc ban hành Pháp lệnh Dân số và một số chính sách khác thiếu chặt chẽ.
Trong hoàn cảnh kinh tế - xã hội nước ta chưa phát triển, tình trạng nghèo đói còn
nhiều, tài nguyên thiên nhiên hạn hẹp, quy mô dân số hiện nay khá lớn với hơn 82 triệu
người, mật độ dân số vào hàng cao nhất thế giới, chất lượng dân số chưa được cải thiện
đáng kể v.v... thì việc dân số tăng nhanh trở lại sẽ phá vỡ những thành quả đã đạt được,
cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân
Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình - Trang 2
Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 9 10 369