Ktl-icon-tai-lieu

Nhận định đúng sai luật đất đai

Được đăng lên bởi Nhăn Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.Giá đất do người sử dụng đất thỏa thuận khi thực hiện các giao dịch về
QSDĐ không được cao hơn giá đất do Nhà nước quy định.
Sai. Vì giá có thể thỏa thuận theo sự thống nhất của 2 bên - K3đ55 LĐĐ,
điểm b, k5, Đ64 ND181
2. Cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê đất là cơ quan có th ẩm quy ền cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Sai. Vì trong trường hợp Uỷ ban nhân dân xã, phường, th ị trấn cho thuê đ ất
thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã,
phường, thị trấn, không được cho phép chuy ển mục đích s ử d ụng đất. K3,
đ37.
(Sai. Theo điều 6, NĐ84/2004. Phải co sự thỏa thuận của Bộ Tài chính. )
3. UBND có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp QSDĐ mà đương s ự
không có giấy chứng nhận QSDĐ.
Sai. Vì nếu trường hợp không có GCNQSDĐ hoặc một trong các loại gi ấy t ờ
quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật ĐĐ (gọi là giấy tờ hợp
lệ) thì thẩm quyền thuộc UBND còn nếu k có GCN mà có gi ấy t ờ h ợp l ệ thì
thẩm quyền là tòa án cấp huyện nơi có BĐS đó.
4. Cá nhân trong nước sử dụng đất thuê không được chuy ển nh ượng
quyền sử dụng đất.
Sai. Vì theo k2 đ 114 LĐD.
5. Quyền sử dụng đất hợp pháp đều được coi là hàng hóa.
Sai. Có một số trường hợp có QSDĐ nhưng không đc coi là hàng hóa nh ư
QSDĐ của tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền được quy định
tại k2 đ 109. “Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu ti ền s ử d ụng đ ất
không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quy ền s ử
dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.
6.Cá nhân đang được sử dụng đất ở mà không có giấy t ờ về quy ền s ử dụng
đất thì khi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quy ền sử dụng đất sẽ
không phải nộp tiền sử dụng đất, nếu như sử dụng đất từ trước ngày
15/10/1993.
Đúng. Đb, k4,đ3 Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày

03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.
7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất thông qua việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.
Sai, thông qua việc Nhà nước cho thuê đất (điểm h, k1, đ 99 NĐ181)
8. Cơ quan hành chính không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản
gắn liền với đất.
Đúng. Theo k 1. Điều 136. “Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương s ự
có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy t ờ
quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh ch ấp v ề tài
sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quy ết”;
9. Mọi trường hợp thừa kế QSDĐ đều làm thay đổi chủ thể sử dụng đất.
Đúng. vì có sự thay đổi chủ thể chủ t...
1.Giá đ t do ng i s d ng đ t th a thu n khi th c hi n các giao d ch v ườ
QSDĐ không đ c cao h n giá đ t do Nhà n c quy đ nh.ượ ơ ướ
Sai. Vì giá có th th a thu n theo s th ng nh t c a 2 bên - K3đ55 LĐĐ,
đi m b, k5, Đ64 ND181
2. C quan có th m quy n giao, cho thuê đ t là c quan có th m quy n choơ ơ
phép chuy n m c đích s d ng đ t.
Sai. Vì trong tr ng h p U ban nhân dân xã, ph ng, th tr n cho thuê đ tườ ườ
thu c quỹ đ t nông nghi p s d ng vào m c đích công ích c a xã,
ph ng, th tr n, không đ c cho phép chuy n m c đích s d ng đ t. K3, ườ ượ
đ37.
(Sai. Theo đi u 6, NĐ84/2004. Ph i co s th a thu n c a B Tài chính. )
3. UBND có th m quy n gi i quy t các tranh ch p QSDĐ mà đ ng s ế ươ
không có gi y ch ng nh n QSDĐ.
Sai. Vì n u tr ng h p không có GCNQSDĐ ho c m t trong các lo i gi y tế ư
quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 5 Đi u 50 c a Lu t ĐĐ (g i là gi y t h p
l ) thì th m quy n thu c UBND còn n u k có GCN mà có gi y t h p l thì ế
th m quy n là tòa án c p huy n n i có BĐS đó. ơ
4. Cá nhân trong n c s d ng đ t thuê không đ c chuy n nh ng ướ ượ ượ
quy n s d ng đ t.
Sai. Vì theo k2 đ 114 LĐD.
5. Quy n s d ng đ t h p pháp đ u đ c coi là hàng hóa. ượ
Sai. Có m t s tr ng h p có QSDĐ nh ng không đc coi là hàng hóa nh ư ư ư
QSDĐ c a t ch c đ c nhà n c giao đ t không thu ti n đ c quy đ nh ư ướ ượ
t i k2 đ 109. “T ch c đ c Nhà n c giao đ t không thu ti n s d ng đ t ượ ướ
không có quy n chuy n đ i, chuy n nh ng, t ng cho, cho thuê quy n s ư
d ng đ t; th ch p, b o lãnh, góp v n b ng quy n s d ng đ t”. ế
6.Cá nhân đang đ c s d ng đ t mà không có gi y t v quy n s d ngượ
đ t thì khi đ c Nhà n c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t sẽ ượ ướ
không ph i n p ti n s d ng đ t, n u nh s d ng đ t t tr c ngày ế ư ướ
15/10/1993.
Đúng. Đb, k4,đ3 Ngh đ nh 198/2004/NĐ-CP c a Chính ph ngày
Nhận định đúng sai luật đất đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhận định đúng sai luật đất đai - Người đăng: Nhăn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nhận định đúng sai luật đất đai 9 10 763