Ktl-icon-tai-lieu

Những điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010 FULL

Được đăng lên bởi Huy Vo
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 5499 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Những điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010
ĐĂNG VÀO THÁNG TÁM 3, 2011 // 0 COMMENTS
Inoterms 2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, so với
Incoterms 2000, đã loại bỏ bớt 4 điều kiện : DAF; DES; DEQ; DDU.
Và thêm 2 điều kiện TM mới DAT và DAP
DAT – Delivered At Terminal
GIAO TẠI BẾN TỚI ( BẾN TÀU; SÂN BAY; GA CUỐI CỦA CUỘC
HÀNG TRÌNH….)
A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN TRONG DAT
A1. Nghĩa vụ chung của người bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp khác
mà hợp đồng có thể đòi hỏi.
Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục A1-A10 đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các
bên thảo thuận hoặc tập quán quy định.
A2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác
Nếu có quy định, người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy
phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và
làm tất cả tủ tục hải quan để xuất khẩu, để vận tải qua các nước.
A3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a)Hợp đồng vận tải
Người bán phải chịu phí tổn ký hợp đồng vận tải để chuyển chở hàng
hóa tới bến chỉ định tại cảng hoặc nơi đến thỏa thuận. Nếu không
thỏa thuận được một bên cụ thể hoặc không quyết định được theo
tập quán, thì người bán có thể chọn một bến tại cảng hoặc nơi đến
thỏa thuận phù hợp nhất với mục đích của mình.
b)Hợp đồng bảo hiểm
Người bán không có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng bảo
hiểm. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí (nếu

có), người bán phải cung cấp cho người mua những thông tin cần
thiết để mua bảo hiểm.
A4. Giao hàng
Người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải và sau đó phải
giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người
mua tại bến chỉ định như tại mục A3 a) ở cảng hoặc nơi đến thỏa
thuận, vào ngày hoặc trong thời hạn quy định.
A5. Chuyển rủi ro
Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng
hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A4 trừ trường hợp
mất mát hoặc hư hỏng trong các trường hợp quy định tại điều B5.
A6. Phân chia chi phí
Người bán phải trả:
a) ngoài các chi phí phát sinh từ mục A3 a), mọi chi phí liên quan
tới hàng hóa cho đến khi hàng đã được giao theo mục A4; ngoại trừ
những chi phí người mua trả theo mục B6; và
b) chi phí về thủ tục hải quan, nếu có, cần thiết để xuất khẩu cũng
như tất cả các thứ thuế, lệ phí và chi phí khác phải trả khi xuất khẩu
và chi phí vận chuyển qua bất kỳ nước nào trước khi giao hàng theo
mục A4.
A7. Thông bá...
Những điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010
ĐĂNG VÀO THÁNG TÁM 3, 2011 // 0 COMMENTS
Inoterms 2011 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, so với
Incoterms 2000, đã loại bỏ bớt 4 điều kiện : DAF; DES; DEQ; DDU.
Và thêm 2 điều kiện TM mới DAT và DAP
DAT Delivered At Terminal
GIAO TẠI BẾN TỚI ( BẾN TÀU; SÂN BAY; GA CUỐI CỦA CUỘC
HÀNG TRÌNH….)
A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN TRONG DAT
A1. Nghĩa vụ chung của người bán
Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp
với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả bằng chứng phù hợp khác
mà hợp đồng có thể đòi hỏi.
Bất kỳ chứng từ nào được đề cập trong mục A1-A10 đều có thể là
các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương nếu được các
bên thảo thuận hoặc tập quán quy định.
A2. Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác
Nếu có quy định, người bán phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy
phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và
làm tất cả tủ tục hải quan để xuất khẩu, để vận tải qua các nước.
A3. Hợp đồng vận tải và bảo hiểm
a)Hợp đồng vận tải
Người bán phải chịu phí tổn ký hợp đồng vận tải để chuyển chở hàng
hóa tới bến chỉ định tại cảng hoặc nơi đến thỏa thuận. Nếu không
thỏa thuận được một bên cụ thể hoặc không quyết định được theo
tập quán, thì người bán có thể chọn một bến tại cảng hoặc nơi đến
thỏa thuận phù hợp nhất với mục đích của mình.
b)Hợp đồng bảo hiểm
Người bán không có nghĩa vụ với người mua về ký kết hợp đồng bảo
hiểm. Tuy vậy, nếu người mua yêu cầu và chịu rủi ro và chi phí (nếu
Những điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010 FULL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010 FULL - Người đăng: Huy Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Những điều kiện thương mại mới của Incoterms 2010 FULL 9 10 270