Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề chung về luật tố tụng hình sự

Được đăng lên bởi tranbonbon7
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
I/- CÂU NHẬN ĐỊNH:
1 Việc giải quyết vụ án hình sự phải trải qua 7 giai đoạn tố tụng hình sự?
Sai. Khi xét xử sơ thẩm mà các bên không kháng cáo, kháng nghị thì không cần phải
xét xử phúc thẩm, hay giám đốc thẩm, tái thẩm.
2 Trong mọi trường hợp bào chữa bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Bộ luật
TTHS, khi không có người bào chữa thì toà án hoãn phiên toà?
Sai. Những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 57 BLTTHS mà bị can, bị cáo và
người đại diện hợp pháp của họ vẫn có quyền từ chối người bào chữa và phiên tòa vẫn làm
việc.
3 Một trong các bên của quan hệ pháp luật TTHS bắt buộc phải là cơ quan nhà nước có
thẩm quyền?
Đúng. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở đây là những cơ quan tiến hành tố tụng
mang tính quyền lực nhà nước.
4 Quan hệ pháp luật mang tính quyền lực nhà nước là quan hệ pháp luật tố tụng hình
sự?
Sai. Quan hệ pháp luật mang tính quyền lực nhà nước còn thể hiện ở tố tụng dân sự và
tố tụng hành chính.
5 Phương pháp phối hợp-chế ước chỉ điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cơ quan tiến
hành tố tụng?
Sai. Phương pháp phối hợp chế ước là các phương pháp điều chỉnh các quan hệ phát
sinh giữa các chủ thể trong hoạt động của mình các chủ thể này phối hợp và chế ước lẫn
nhau. Ngoài việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng còn điều
chỉnh các mối quan hệ xã hội khác như hợp đồng dân sự…
6 Xác định nhận định nào sau đây là đúng:
Quan hệ pháp luật TTHS luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Quan hệ pháp luật hình sự luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Quan hệ pháp luật hành chính luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Mọi quan hệ pháp luật luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Nhận định a, b và c là đúng
7 Nguyên tắc nào trong số những nguyên tắc sau đây là nguyên tắc đặc thù của luật
TTHS.
Nguyên tắc xét xử công khai.
Nguyên tắc hai cấp xét xử.
Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước toà.
Nguyên tắc suy đoán vô tội.
Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa cho người bị buộc tội.
Nguyên tắc xác định sự thật vụ án.
1

Nguyên tắc xét xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục.
Chỉ có nguyên tắc d, e
8 Nhận định nào sau đây là đúng:
Quan hệ pháp luật TTHS phát sinh khi có tội phạm xảy ra.
Quan hệ pháp luật TTHS phát sinh khi xác định được dấu hiệu tội phạm.
Quan hệ pháp luật TTHS phát sinh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự.
Tất cả đều đúng.
Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?
Trong quá trình giải quyết vụ án HS, chỉ có cơ quan tiến hành ...
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
I/- CÂU NHẬN ĐỊNH:
1 Việc giải quyết vụ án hình sự phải trải qua 7 giai đoạn tố tụng hình sự?
Sai. Khi xét x thẩm các bên không kháng cáo, kháng nghị thì không cần phải
xét xử phúc thẩm, hay giám đốc thẩm, tái thẩm.
2 Trong mọi trường hợp bào chữa bắt buộc theo quy đnh tại khoản 2 Điều 57 Bộ luật
TTHS, khi không có người bào chữa thì toà án hoãn phiên toà?
Sai. Những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 57 BLTTHS bị can, bị cáo
người đại diện hợp pháp của h vẫn quyền từ chối người bào chữa phiên tòa vẫn làm
việc.
3 Một trong các bên của quan hệ pháp luật TTHS bắt buộc phải là cơ quan nhà nước có
thẩm quyền?
Đúng. quan nhà nước thẩm quyền đây những quan tiến hành tố tụng
mang tính quyền lực nhà nước.
4 Quan hệ pháp luật mang nh quyền lực nhà nước quan hệ pháp luật tố tụng hình
sự?
Sai. Quan hệ pháp luật mang tính quyền lực nhà nước còn thể hiện ở tố tụng dân sự và
tố tụng hành chính.
5 Phương pháp phối hợp-chế ước chỉ điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cơ quan tiến
hành tố tụng?
Sai. Phương pháp phối hợp chế ước các phương pháp điều chỉnh các quan hệ phát
sinh giữa các chủ thể trong hoạt động của mình các chủ thể này phối hợp chế ước lẫn
nhau. Ngoài việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa các quan tiến hành tố tụng còn điều
chỉnh các mối quan hệ xã hội khác như hợp đồng dân sự…
6 Xác định nhận định nào sau đây là đúng:
Quan hệ pháp luật TTHS luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Quan hệ pháp luật hình sự luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Quan hệ pháp luật hành chính luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Mọi quan hệ pháp luật luôn mang tính quyền lực nhà nước.
Nhận định a, b và c là đúng
7 Nguyên tắc nào trong số những nguyên tắc sau đây nguyên tắc đặc thù của luật
TTHS.
Nguyên tắc xét xử công khai.
Nguyên tắc hai cấp xét xử.
Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước toà.
Nguyên tắc suy đoán vô tội.
Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa cho người bị buộc tội.
Nguyên tắc xác định sự thật vụ án.
1
Những vấn đề chung về luật tố tụng hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề chung về luật tố tụng hình sự - Người đăng: tranbonbon7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Những vấn đề chung về luật tố tụng hình sự 9 10 97