Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập luật hiến pháp

Được đăng lên bởi linhtrang0812
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP 1. Tại sao trong NN chủ nô và NN
phong kiến chưa có HP - Chính thể của 2 NN trên là quân chủ chuyên chế (ng ười
đứng đầu là nhà vua với những quyền hành ko giới hạn, truyền ngôi theo hình
thức thế tộc) - PL mang tính đặc quyền, đặc lợi (bảo vệ lợi ích của gc thống trị) Nền thống trị của gcấp bóc lột thường mang tính chất bạo lực công khai, tàn bạo
và hà khắc. - PL của 2 hình thức trên mang tính độc đoán (th ể hi ện và b ảo v ệ l
ợi ích c ủa gc thống trị, không bảo vệ lợi ích của các tầng lớp khác trong XH) PL của 2 hình thức trên duy trì và bảo vệ trật tự XH PK, duy trì sự bất bình đẳng
giữa gc thống trị đối với gc nông dân và những người lao động khác. 2. Tại sao
trước CM tháng 8/1945 ở VN chưa có HP. Phân tích về vấn đề HP do Chủ tịch
HCM vi ết: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ cai trị (chế độ pkiến), rồi đến
chế độ thực dân không kém ph ần chuyên chế nên nước ta ko có hiến pháp, nhân
dân ta ko được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có 1 hiến pháp dân
chủ”. Trước CM tháng 8/1945 nước ta là nước thuộc địa nửa pkiến với chính th ể
quân chủ chuyên chế (liên hệ với câu 10)  nước ta chưa có HP. 3. Hoàn cảnh ra
đời, tính chất, nhiệm vụ của HP 1946 Sự ra đời: 12.1 - Sau CM T8 1945, NN VN
ra đời  NN phải ban hành hệ thống PL để quản lý XH trong đó HP là đạo luật cơ
bản trong hệ thống PL đó. - Ngày 20.9.1945 CP lâm thời ra Sắc lệnh thành lập
ban dự thảo HP gồm 7 người do CT HCM đứng đầu. - Tháng 11/1945, Ban dự
thảo đã hoàn thành công vi ệc và b ản d ự th ảo HP đ ược công bố cho toàn dân
thảo luận. - 02/3/1946, quốc dân đại hội họp phiên đầu tiên (QH khóa I, kỳ họp
thứ nh ất) tại Hà nội và bầu ra ban dự thảo HP gồm 11 người do CT HCM đứng
đầu. - Ngày 09/11/1946, QH thông qua bản HP đầu tiên của nước VN Dân chủ
cộng hoà. - Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bung nổ. Do hoàn c
ảnh chi ến tranh HP 1946 ko được chính thức công bố  tinh thần và nội dung của
HP 1946 được áp dụng để điều hành mọi hoạt động của NN. Tính chất, nhiệm vụ
12.2 a) Tính chất: HP 1946 là HP dân chủ nhân dân. - Do nhân dân xây dựng nên
thông qua cq đại biểu của mình  thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân.
on_tap_luat_hien_phap_1108.doc Trang 1/64

2.

Quy định quyền tự do, dân chủ của nhân dân, trong đó bao gồm quyền tự
do - dân chủ về chính trị. - Đặt nền móng cho việc XD bộ máy NN kiểu mới. Bộ
máy NN đó là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân. b) Nhiệm vụ: - HP là
công cụ pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ cách m ạng là độc lập dân tộc ...
1. ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP 1. Tại sao trong NN chủ NN
phong kiến chưa có HP - Chính thể của 2 NN trên là quân chủ chuyên chế (ng ười
đứng đầu nhà vua với những quyền hành ko giới hạn, truyền ngôi theo hình
thức thế tộc) - PL mang tính đặc quyền, đặc lợi (bảo vệ lợi ích của gc thống trị) -
Nền thống trị của gcấp bóc lột thường mang tính chất bạo lực công khai, tàn bạo
khắc. - PL của 2 hình thức trên mang tính độc đoán (th hi ện b ảo v l
ợi ích c ủa gc thống trị, không bảo vệ lợi ích của các tầng lớp khác trong XH) -
PL của 2 hình thức trên duy trì bảo vệ trật tự XH PK, duy trì sự bất bình đẳng
giữa gc thống trị đối với gc nông dân những người lao động khác. 2. Tại sao
trước CM tháng 8/1945 VN chưa HP. Phân ch về vấn đề HP do Chủ tịch
HCM vi ết: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ cai trị (chế độ pkiến), rồi đến
chế đthực dân không kém ph ần chuyên chế nên nước ta ko hiến pháp, nhân
dân ta ko được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải 1 hiến pháp dân
chủ”. Trước CM tháng 8/1945 nước ta nước thuộc địa nửa pkiến với chính th
quân chủ chuyên chế (liên hệ với câu 10) nước ta chưa HP. 3. Hoàn cảnh ra
đời, tính chất, nhiệm vụ của HP 1946 Sự ra đời: 12.1 - Sau CM T8 1945, NN VN
ra đời NN phải ban hành hệ thống PL để quản lý XH trong đó HP là đạo luật
bản trong hệ thống PL đó. - Ngày 20.9.1945 CP lâm thời ra Sắc lệnh thành lập
ban dự thảo HP gồm 7 người do CT HCM đứng đầu. - Tháng 11/1945, Ban dự
thảo đã hoàn thành công vi ệc b ản d th ảo HP đ ược công bố cho toàn dân
thảo luận. - 02/3/1946, quốc dân đại hội họp phiên đầu tiên (QH khóa I, kỳ họp
thứ nh ất) tại nội bầu ra ban dự thảo HP gồm 11 người do CT HCM đứng
đầu. - Ngày 09/11/1946, QH thông qua bản HP đầu tiên của nước VN Dân chủ
cộng hoà. - Ngày 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc bung nổ. Do hoàn c
ảnh chi ến tranh HP 1946 ko được chính thức công bố tinh thần và nội dung của
HP 1946 được áp dụng để điều hành mọi hoạt động của NN. Tính chất, nhiệm vụ
12.2 a) Tính chất: HP 1946 HP dân chủ nhân dân. - Do nhân dân xây dựng nên
thông qua cq đại biểu của mình thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân.
on_tap_luat_hien_phap_1108.doc Trang 1/64
2. Quy định quyền tự do, dân chủ của nhân dân, trong đó bao gồm quyền tự
do - dân chủ về chính trị. - Đặt nền móng cho việc XD bộ máy NN kiểu mới. Bộ
máy NN đó công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân. b) Nhiệm vụ: - HP là
công cụ pháp phục vụ cho nhiệm vụ cách m ạng độc lập dân tộc và người
cày ruộng. 4. Hoàn cảnh ra đời, tính chất, nhiệm v của HP 1959 Sự ra đời
13.1 Sau chiến thắng Điện biên phủ 1954, theo H iệp định Giơnevơ 20.7.1954,
nước ta tạm thời chia thành 2 miền. Việc thống nhất đất nước s do chính quy ền
2 miền hiệp thương trong vòng 5 năm nhưng trên thực tế hiệp định này bị phá
hoại. - Miền Nam: Với sự giúp đỡ của đq Mỹ, chính quyền SG thành lập ra CP
Việt Nam cộng hoà - Miền Bắc: Cải tạo và xây dựng XHCN: XD KT công
nghiệp (gc công nhân), KT nông nghiệp (nông dân tập thể), KT tư sản (gc TS dân
t ộc b c ải t ạo c ủa NN). Gc địa chủ bị đánh đổ Với một cơ cấu chính trị thay
đổi, nhiệm vụ CM thay đổi (đ ộc l ập dân t ộc và CN XH) NN phải ban hành HP
mới và QH khoá 1 kỳ họp thứ 6 (19.12.1956 - 25.1.1957) đã ra Nghị quyết về sửa
Ôn tập luật hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập luật hiến pháp - Người đăng: linhtrang0812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Ôn tập luật hiến pháp 9 10 658