Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích luật kinh doanh

Được đăng lên bởi thoainkps02527
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
……………

Bài assignment

PHÁP LUẬT KINH TẾ

SV: Nguyễn Kim Thoại
Mã số sv: PS02527
Lớp: PB10101
GVHD: Phạm Đức Hùng

TP. HCM ngày 14 tháng 09 năm 2014

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

G1: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:
1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

(TNHHMTV)
Công ty TNHH MTV: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân
làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm
về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.
 Các đặc điểm của công ty TNHH một thành viên:
-

Do một thành viên là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu.

-

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn.

-

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu được thực hiện theo quy

định của pháp luật.
-

Có tư cách pháp nhân.

-

Không được phép phát hành cổ phiếu.

-

Chủ tịch công ty hoặc giám đốc (tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật

-

của công ty thep quy định tại điều lệ công ty.
- Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm giám đốc (tổng
giám đốc). Quyền, nghĩa vụ cụ thể của giám đốc (tổng giám đốc) do điều lệ công
ty quy định và hợp đồng lao động mà giám đốc (tổng giám đốc) đã kí với chủ tịch

-

công ty.
Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần

-

hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác.
- Không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các

nghĩa vụ tài sản khác.
- Chủ sở hữu toàn quyền quyết định trong việc điều hành của công ty.
- Mô hình: Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc.

2. Hồ sơ đăn...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
……………
Bài assignment
PHÁP LUẬT KINH TẾ
SV: Nguyễn Kim Thoại
Mã số sv: PS02527
Lớp: PB10101
GVHD: Phạm Đức Hùng
Phân tích luật kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích luật kinh doanh - Người đăng: thoainkps02527
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Phân tích luật kinh doanh 9 10 730