Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tinh hình tài chính

Được đăng lên bởi tungtitmit94
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Thương mại Kim Liên
3.1) Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản
Bảng 1: Tình hình tài sản của công ty năm 2012-2014 (Đvị: Đồng Việt Nam)
Năm 2012
Chỉ tiêu

Số tiền

Tài sản ngắn hạn

Năm 2013
Tỷ
trọng
74.49

Số tiền

Năm 2014
Tỷ
trọng
64.79

Số tiền

Tỷ trọng

52085906972

%
22.35

51697720913

%
16.22

55231932907

68.61%

tiền
2.Các khoản ĐTTCNH

1610930598
11085839303

%
0.26%
26.33

1786047025
11085839303

%
5.17%
19.41

2039455025
11085839303

0.79%
28.75%

3.Các khoản phải thu

21983431209

%
24.25

248099316241

%
20.37

21377539064

17.89%

4.Hàng tồn kho
5.Tài sản ngắn hạn khác

25301607540
3189937625

%
1.30%
25.51

28253039949
2186407639

%
3.62%
35.21

28755586406
3059352412

20.09%
1.08%

65803511114

%
14.75

63107222731

%
24.05

72108070430

31.39%

hình
2.Tài sản cố định vô hình

46759513683
-

%
10.71

44742101903
-

%
-

60351940705
-

27.23%
-

3.Chi phí XDCB dở dang
4.Tài sản dài hạn khác
Tổng tài sản

99863636
633320817
117889418086

%
0.05%
100%

99863636
614706553
114804943644

9.51%
1.65%
100%

99863636
570426786
127340003337

2.65%
1.44%
100%

1.Tiền và tương đương

Tài sản dài hạn
1.Tài sản cố định hữu

Tổng tài sản của Công ty có xu hướng tăng qua các năm. Cuối năm 2014 tài sản của Công ty đạt 127.340.003.337 đồng
tăng 1.253.505.969 đồng so với thời điểm cuối năm 2013 (114.804.943.644).Năm 2013 tài sản của công ty đạt
114.804.943.644 đồng giảm 3.084.474.442 đồng so với thời điểm năm 2012 (117.889.418.086 đồng), trong đó chủ yếu là do
tăng TSNH. Cơ cấu phân bổ vốn theo hướng chú trọng đầu tư vào TSNH, giảm đầu tư vào TSDH.
3.1.1) Tài sản ngắn hạn

TSNH năm 2014 so với năm 2013 tăng lên 3.534.211.994 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 29,91%, tỷ trọng TSNH
trong tổng tài sản cũng tăng lên từ 64,79% tại thời điểm năm 2013 lên 68,61% tại thời điểm năm 2014.TSNH năm 2013 giảm
388.186.059 đồng so với năm 2012 ứng với tỷ lệ tăng 10.32%, tỷ trọng TSNH năm 2013 (64.79%) lại giảm so với năm 2012
( 74.49%). Nguyên nhân của sự biến động này là do sự tăng lên của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu
ngắn hạn, hàng tồn kho và sự sụt giảm của tiền và các khoản tương đương tiền, tài sản ngắn hạn khác. Cụ thể:
+ Các khoản phải thu tại thời điểm cuối năm 2014 giảm so với năm 2013 là 2.267.217.772 đồng, tương
ứng với tỷ lệ tăng 13,07%. Năm 2013 tăng so với năm 2012 là 226.115.885 đồng tương ứng với tỷ lệ 6.52%
+ Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2014 tăng so với năm 2013 là 502.546.457 ...
Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Thương mại Kim Liên
3.1) Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản
Bảng 1: Tình hình tài sản của công ty năm 2012-2014 (Đvị: Đồng Việt Nam)
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền
Tỷ
trọng
Số tiền
Tỷ
trọng
Số tiền Tỷ trọng
Tài sản ngắn hạn
52085906972
74.49
% 51697720913
64.79
% 55231932907 68.61%
1.Tiền và tương đương
tiền 1610930598
22.35
% 1786047025
16.22
% 2039455025 0.79%
2.Các khoản ĐTTCNH 11085839303 0.26% 11085839303 5.17% 11085839303 28.75%
3.Các khoản phải thu 21983431209
26.33
% 248099316241
19.41
% 21377539064 17.89%
4.Hàng tồn kho 25301607540
24.25
% 28253039949
20.37
% 28755586406 20.09%
5.Tài sản ngắn hạn khác 3189937625 1.30% 2186407639 3.62% 3059352412 1.08%
Tài sản dài hạn
65803511114
25.51
% 63107222731
35.21
% 72108070430 31.39%
1.Tài sản cố định hữu
hình 46759513683
14.75
% 44742101903
24.05
% 60351940705 27.23%
2.Tài sản cố định vô hình - - - - - -
3.Chi phí XDCB dở dang 99863636
10.71
% 99863636 9.51% 99863636 2.65%
4.Tài sản dài hạn khác 633320817 0.05% 614706553 1.65% 570426786 1.44%
Tổng tài sản
117889418086 100% 114804943644 100% 127340003337 100%
Tổng tài sản của Công ty có xu hướng tăng qua các năm. Cuối năm 2014 tài sản của Công ty đạt 127.340.003.337 đồng
tăng 1.253.505.969 đồng so với thời điểm cuối năm 2013 (114.804.943.644).Năm 2013 tài sản của công ty đạt
114.804.943.644 đồng giảm 3.084.474.442 đồng so với thời điểm năm 2012 (117.889.418.086 đồng), trong đó chủ yếu là do
tăng TSNH. Cơ cấu phân bổ vốn theo hướng chú trọng đầu tư vào TSNH, giảm đầu tư vào TSDH.
3.1.1) Tài sản ngắn hạn
Phân tích tinh hình tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tinh hình tài chính - Người đăng: tungtitmit94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích tinh hình tài chính 9 10 390