Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi cois2min
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 4219 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

 

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN
Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

Biên soạn 
 
 
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Biên soạn: Luật sư Th.S BÙI NGỌC TUYỀN
Luật sư TRẦN ANH THỤC ĐOAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2

MỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................. 3
GIỚI THIỆU MÔN HỌC.................................................................... 11
KHÁI QUÁT NỘI DUNG MÔN HỌC ........................................... 11
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC ......................................................... 12
YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC ........................................................... 13
CẤU TRÚC CỦA MÔN HỌC ........................................................ 13
Phần 1: Những vấn đề chung về nhà nước ............................... 13
Mục tiêu: ................................................................................. 13
Phần 2: Những vấn đề chung về pháp luật ................................ 13
NHỮNG TÀI LIỆU SINH VIÊN NÊN THAM KHẢO .................. 14
NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN........................................................ 15

PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC ..... 17
BÀI 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC ................................ 18
MỤC TIÊU ....................................................................................... 18
NỘI DUNG CHÍNH......................................................................... 19
1. Nguồn gốc và bản chất của Nhà nước ................................... 19
1.1. Nguồn gốc Nhà nước ....................................................... 19
1.2. Bản chất của Nhà nước .................................................... 21
2.Đặc điểm của Nhà nước.......................................................... 22
3. Kiểu Nhà nước ....................................................................... 24
4.Hình thức Nhà nước................................................................ 25
4.1.Hình thức chính thể .......................................................... 25
4.2.Hình thức cấu trúc ............................................................ 27
4.3.Chế độ chính trị ................................................................ 27
TÓM LƯỢC ..................................................................................... 30
CÂU HỎI TỰ LUẬN ....................................................................... 31

3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ......
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
Lut sư Th.S BÙI NGC TUYN
Lut sư TRN ANH THC ĐOAN
Biên son
PHÁP LU
T Đ
I CƯƠNG
1
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: cois2min
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 301