Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật hàng không

Được đăng lên bởi Bắp Nhão
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2221 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT HÀNG
KHÔNG DÂN DỤNG

NỘI DUNG
◦ Khái niệm về pháp luật hàng không.
◦ Nguồn của pháp luật hàng không
◦ Các nguyên tắc của pháp luật về hàng không
◦ Quản lý nhà nước về hàng không dân dụng
◦ Áp dụng luật hàng không dân dụng

KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT HKDD
Theo luật HKDD Việt Nam
 Theo quan điểm của các nhà làm luật quốc tế


LUẬT HKDD VIỆT NAM







Các quan hệ xã hội hình thành và phát triển trong hoạt
động hàng không dân dụng có sự tham gia của các yếu tố
quốc gia và quốc tế. Đồng thời, các quan hệ đó cũng chịu
sự điều chỉnh của nhiều ngành luật liên quan.
Cơ sở để phân chia ngành luật ở nước ta:
Đối tượng và phương pháp điều chỉnh.
Đối tượng điều chỉnh là các quan hệ xã hội trong mỗi lĩnh
vực đều mang tính đặc thù
Luật HKDD Việt Nam năm 2006: “Luật Hàng không dân dụng quy
định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về
tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt
động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách
nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác
có liên quan đến hàng không dân dụng

LUẬT HKDD VIỆT NAM










Tàu bay được hiểu là một loại phương tiện bay có khả năng bay và vận
động ở vùng trời nhờ sự tác động tương hỗ với không khí
Hoạt động bay:
Vùng trời là khoảng không gian trên đất liền, nội thuỷ, lãnh hải và các hải
đảo Việt Nam và thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động sử dụng và khai thác tàu bay
vào mục đích dân dụng diễn ra chủ yếu ở vùng trời
Cảng hàng không, sân bay:
Vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
An ninh hàng không
Nhân viên hàng không
Trách nhiệm bồi thường

QUAN ĐIỂM CỦA CÁC NHÀ LÀM LUẬT
QUỐC TẾ
Quan điểm của các nhà làm luật quốc tế
 Việc sử dụng vùng trời và khai thác tàu bay
vào các mục đích dân dụng đã hình thành
một nhóm quan hệ giữa các tổ chức và cá
nhân có liên quan trong phạm vi một quốc
gia cũng như giữa các quốc gia
 Vùng trời?
 Các quan hệ xã hội hình thành và phát sinh
trong quá trình hoạt động hàng không dân
dụng để khai thác các tiềm năng về hàng
không, phát triển kinh tế và thực hiện giao
lưu, hợp tác quốc tế được điều chỉnh bằng
pháp luật hàng không.


KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT HÀNG
KHÔNG (tiếp…)








Quan điểm của các nhà luật học quốc tế và ICAO
Sử dụng tàu bay
Khai thác, sử dung vùng tr
Bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng luôn luôn
được cộng đồng hàng không dân dụng quốc tế coi trọng và quan
tâm. Mục tiêu...
BÀI 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT HÀNG
KHÔNG DÂN DỤNG
Pháp luật hàng không - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật hàng không - Người đăng: Bắp Nhão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Pháp luật hàng không 9 10 724