Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ

Được đăng lên bởi hatran510
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 2359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 42: 2012/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ
National technical regulation on standard of basic geographic information
(Ban hành kèm theo Thông tư Số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)

HÀ NỘI – 2012

Lời nói đầu
QCVN 42: 2012/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ
trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Thông tư số: 02/2012/TT-BTNMT ngày 19
tháng 03 năm 2012.

MỤC LỤC
PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
3. Giải thích từ ngữ
4. Ký hiệu và thuật ngữ sử dụng trong các lược đồ khái niệm
PHẦN II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
1. Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý
2. Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu không gian
3. Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian
4. Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý
5. Chuẩn hệ quy chiếu tọa độ
6. Chuẩn siêu dữ liệu địa lý
7. Chuẩn chất lượng dữ liệu địa lý
8. Chuẩn trình bày dữ liệu địa lý
9. Chuẩn mã hóa trong trao đổi dữ liệu địa lý
PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
CÁC PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Ký hiệu và thuật ngữ sử dụng trong các lược đồ khái niệm
Phụ lục 2: Mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý
Phụ lục 3: Mô hình khái niệm dữ liệu không gian
Phụ lục 4: Mô hình khái niệm dữ liệu thời gian
Phụ lục 5: Phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý
Phụ lục 6: Danh mục đối tượng địa lý cơ sở Quốc gia
Phụ lục 7: Hệ quy chiếu tọa độ
Phụ lục 8: Nội dung siêu dữ liệu địa lý cơ sở
Phụ lục 9: Chất lượng dữ liệu địa lý
Phụ lục 10: Trình bày dữ liệu địa lý
Phụ lục 11: Lược đồ GML cơ sở
Phụ lục 12: Quy tắc xây dựng lược đồ ứng dụng GML
Phụ lục 13: Quy tắc chuyển đổi lược đồ ứng dụng UML sang lược đồ ứng dụng GML
Phụ lục 14: Một số địa chỉ website hữu ích

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ

National technical regulation on standard of basic geographic information
Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về áp dụng các chuẩn thông tin địa lý cơ sở sau đây:
- Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý;
- Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu không gian;
- Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian;
- Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý;
- Chuẩn hệ quy chiếu tọa độ;
- Chuẩn siêu dữ liệu địa lý;
- Chuẩn chất lượng dữ liệu địa lý;
- Chuẩn trình bày dữ liệu địa lý;
- Chuẩn mã hóa trong trao đổi dữ liệu địa lý.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức,...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 42: 2012/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ
National technical regulation on standard of basic geographic information
(Ban hành kèm theo Thông tư Số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
HÀ NỘI – 2012
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ - Người đăng: hatran510
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ CƠ SỞ 9 10 433