Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT

Được đăng lên bởi tranhung686
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 03 : 2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG
TRONG ĐẤT
National technical regulation on the allowable limits of
heavy metals in the soils

QCVN 03:2008/BTNMT
HÀ NỘI − 2008

Lời nói đầu
QCVN 03 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, Vụ Môi trường
và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết
định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
.

2

QCVN 03:2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT
National technical regulation on the allowable limits of
heavy metals in the soils

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định mức giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim
loại nặng : Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb) và Kẽm (Zn) trong tầng
đất mặt theo mục đích sử dụng đất.
Quy chuẩn này không áp dụng cho đất thuộc phạm vi các khu mỏ, các bãi
tập trung chất thải công nghiệp, đất rừng đặc dụng: vườn quốc gia; khu bảo tồn
thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, mọi tổ
chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Đất nông nghiệp bao gồm các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp:
đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác; đất
trồng cây lâu năm; đất nuôi trồng thuỷ sản; đất làm muối; đất nông nghiệp khác
theo quy định của Chính phủ. Đất nông nghiệp cũng bao gồm vùng đất là nơi sinh
sống cho quần thể động vật bản địa và di trú, thảm thực vật bản địa.
1.3.2. Đất lâm nghiệp là đất rừng sản xuất trong nhóm đất nông nghiệp;
vùng đất dùng cho phát triển và kinh doanh nghề lâm nghiệp, được sử dụng chủ
yếu để trồng rừng và trồng các lâm sản khác. Đất lâm nghiệp quy định trong Quy
chuẩn này không bao gồm các vùng đất rừng tự nhiên, rừng đặc dụng.

3

QCVN 03:2008/BTNMT

1.3.3. Đất dân sinh: là vùng đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, sử dụng
chủ yếu làm khu dân cư, nơi vui chơi giải trí, các công viên, vùng đệm trong các
khu dân cư.
1.3.4. Đất thương mại là vùng đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, được
sử dụng chủ yếu cho hoạt động thương mại, dịch vụ.
1.3.5. Đất công nghiệp: là vùng đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, được
sử dụng chủ yếu cho hoạt ...
CNG HÒA XÃ HI CH NGA VIT NAM
QCVN 03 : 2008/BTNMT
QUY CHUN K THUT QUC GIA
V GII HN CHO PHÉP CA KIM LOI NNG
TRONG ĐT
National technical regulation on the allowable limits of
heavy metals in the soils
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT - Trang 2
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT - Người đăng: tranhung686
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT 9 10 70