Ktl-icon-tai-lieu

quy định chung cư

Được đăng lên bởi Phạm Minh Đồng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI QUY RA VÀO TÒA NHÀ
Để đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho tòa nhà chung cư CT01, đề nghị
mọi người ra vào tòa nhà cần thực hiện theo những nội quy sau:
I. SỬ DỤNG THẺ:
Mọi người ra vào tòa nhà đều phải dùng thẻ và mặc đồng phục (Nếu trong diện quy
định) và xuất trình thẻ cho bảo vệ tòa nhà hướng dẫn ra vào cụ thể.
1 Thẻ ra vào:
- Chức năng của thẻ: thẻ này được sử dụng để ra vào tòa nhà không cần phải làm thủ
tục đăng ký với bộ phận lễ tân mà chỉ xuất trình thẻ qua chốt bảo vệ
- Đối tượng được cấp thẻ: Chủ nhà và các thành viên trong gia đình
- Thủ tục cấp thẻ :
+) Thủ tục cấp lần đầu ( Miễn phí): Chủ nhà làm hồ sơ đăng ký cấp thẻ (theo mẫu của
ban QLTN) bao gồm:
. Đơn xin cấp thẻ
. Danh sách thành viên gia đình xin cấp thẻ
. Cam kết sử dụng thẻ
+) Thủ tục cấp lại thẻ:
Nếu chủ nhà hoặc thành viên trong gia đình làm mất thẻ cần báo ngay cho ban QLTN
và làm các thủ tục cấp lại thẻ, thủ tục gồm:
. Đơn trình báo mất thẻ và xin cấp lại
. Lệ phí cấp lại thẻ: 100.000đ/ 1thẻ
+) Thời gian sử dụng thẻ ra vào trong ngày: 24h/24h
+) Lưu ý: Thẻ ra vào chỉ cấp cho chủ căn hộ và các thành viên ở lâu dài cùng căn hộ
(có trong hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú tại căn hộ)
2. Thẻ khách:

- Chức năng của thẻ khách: thẻ này để kiểm soát khách hàng ra vào tòa nhà
- Đối tượng được sử dụng thẻ :
+) Khách đến các căn hộ hoặc liên hệ công việc tại tòa nhà
- Thủ tục nhận thẻ:
+) Khách đến các căn hộ hoặc liên hệ công việc tại tòa nhà phải đăng ký với lễ tân,
gửi giấy tờ tùy thân và nhận thẻ khách tại quầy lễ tân (có chủ nhà bảo lãnh)
+) Khi ra khỏi tòa nhà khách có trách nhiệm phải trả lại thẻ cho lễ tân và lấy lại giấy
tờ tùy thân.
+) Làm mất thẻ là rất nguy hiểm khi có kẻ gian lợi dụng, do vậy khi mất thẻ khách thì
yêu cầu cần báo ngay cho ban QLTN để hủy mã số thẻ mất và khách (hoặc chủ nhà
có khách đó) phải bồi thường 200.000đ/ 1 thẻ
+) Thời gian sử dụng thẻ khách trong ngày : Từ 6giờ đến 22 giờ.
3. Thẻ nhà thầu:
- Chức năng của thẻ nhà thầu: thẻ này để kiểm soát công nhân của các nhà thầu
vào thi công trong tòa nhà. Các nhà thầu ra vào tòa nhà phải đeo thẻ nhà thầu
- Đối tượng được sử dụng thẻ :
Người của các nhà thầu thực hiện công việc bảo hành bảo trì các hệ thống kỹ
thuật của tòa nhà
- Thủ tục nhận thẻ:
+) Các nhà thầu đến thi công, xử lý các sự cố hoặc liên hệ công việc trong tòa nhà
phải đăng ký tại quầy lễ tân và nhận thẻ nhà thầu (Có giấy giới thiệu của đơn vị chủ
quản).
+) Làm mất thẻ là rất nguy hiểm khi có kẻ gian lợi dụng, do vậy khi mấ...
NI QUY RAOA NHÀ
Để đm bo v an ninh trt t, v sinh môi trường cho a nhà chung cư CT01, đ ngh
mi người ra vào tòa nhà cn thc hin theo nhng ni quy sau:
I. S DNG TH:
Mi người ra vào a nhà đều phi dùng th và mc đồng phc (Nếu trong din quy
định) và xut trình th cho bo v tòa nhà hướng dn ra vào c th.
1 Th ra vào:
- Chc năng ca th: th này được s dng đ ra vào tòa nhà không cn phi làm th
tc đăng ký vi b phn l tân mà ch xut trình th qua cht bo v
- Đối tượng được cp th: Ch nhà và các thành viên trong gia đình
- Th tc cp th :
+) Th tc cp ln đầu ( Min phí): Ch nhà làm h sơ đăng cp th (theo mu ca
ban QLTN) bao gm:
. Đơn xin cp th
. Danh sách thành viên gia đình xin cp th
. Cam kết s dng th
+) Th tc cp li th:
Nếu ch nhà hoc thành viên trong gia đình làm mt th cn báo ngay cho ban QLTN
và làm các th tc cp li th, th tc gm:
. Đơn trình báo mt th và xin cp li
. L phí cp li th: 100.000đ/ 1th
+) Thi gian s dng th ra vào trong ngày: 24h/24h
+) Lưu ý: Th ra vào ch cp cho ch căn h các thành viên lâu dài cùng căn h
(có trong h khu thường trú hoc có đăng ký tm trú ti căn h)
2. Th khách:
quy định chung cư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy định chung cư - Người đăng: Phạm Minh Đồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
quy định chung cư 9 10 605