Ktl-icon-tai-lieu

Quy định hệ thống bảng lương theo ND Số 204/2004/NĐ-CP

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc,
viªn chøc vµ lùc lîng vò trang

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ dù to¸n
ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 vµ NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11
n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004
cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp
chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô
ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh,

NghÞ ®Þnh:
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng gåm: møc l¬ng tèi thiÓu chung; c¸c
b¶ng l¬ng; c¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng; chÕ ®é n©ng bËc l¬ng; chÕ ®é tr¶ l¬ng; nguån
kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng; qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¸n bé
chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn; sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹
sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò trang (lùc lîng vò trang gåm qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n).
C¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc lîng vò
trang nãi trªn, sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan, ®¬n vÞ.

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông
NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t îng
thuéc lùc lîng vò trang, bao gåm:
1. C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ níc vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp
vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng chøc vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô
ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004

cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp
chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô
ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQUBTVQH11).
2. C¸c chøc danh do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú thuéc Uû
ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè
thuéc tØnh.
3. C«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè
117/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö
dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n íc (sau ®©y viÕt t¾t ...
NghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
VÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc,
viªn chøc vµ lùc l îng vò trang
ChÝnh phñ
C¨n LuËtchøc ChÝnh pngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 m 2003 vÒ to¸n
ng©n s¸ch nhµ c n¨m 2004 NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11
n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI;
C¨n NghÞ quyÕt 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004
cña ban Thêng Quèc i viÖc p chuÈn b¶ng l¬ng chøc , b¶ng phô p
chøc ®èi víi c¸n l·nh ®¹o cña N níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp
ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t;
Theo ®Ò nghÞa Bé trëng Bé Néi trëngi chÝnh,
NghÞ ®Þnh:
Ch¬ng I
nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh c®é tiÒn l¬ng gåm: møc l¬ng tèi thiÓu chung; c¸c
b¶ng l¬ng; c¸c c ®é phô cÊp l¬ng; chÕ ®é n©ng bËc l¬ng; c ®é t l¬ng; nguån
kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng; qu¶n tiÒn l¬ng thu nhËp ®èi víi c¸n bé,
c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc; c¸n bé
chuyªn tr¸ch c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn; quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp,
quan, chiÕn sÜ, ng nh©n trong c¸c quan, ®¬n thuéc lùc lîng trang (lùc l-
îng vò trang gåm qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n).
quan nhµ níc, ®¬n nghiÖp cña Nhµ níc, quan, ®¬n thuéc lùc lîng vò
trang nãi trªn, sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan, ®¬n.
§iÒu 2. §èi tîng ¸png
NghÞ ®Þnh y ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng cc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t îng
thuéc lùc lîng trang, baom:
1. C¸c chøc danh l·nh ®¹o a N níc vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp
vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i bng l¬ng chøc vô vµ bng phô cÊp chøc vô
ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 m 2004
Quy định hệ thống bảng lương theo ND Số 204/2004/NĐ-CP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định hệ thống bảng lương theo ND Số 204/2004/NĐ-CP - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Quy định hệ thống bảng lương theo ND Số 204/2004/NĐ-CP 9 10 495