Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 322008QĐBTC về khấu hao TSCĐ trong HCSN

Được đăng lên bởi maivan1203
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
-----------Số: 32/2008/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp
công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
--------------BỘ TR Ư ỞN G BỘ TÀI C HÍ N H
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản
cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng
ngân sách nhà nước”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công
báo và được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, thay thế cho Quyết định số 351TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ quản lý, sử
dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chế độ ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho tất cả các tài sản cố định.
Đối với các tài sản cố định có trước ngày 1/1/2009, đơn vị phải căn cứ các số liệu trên sổ
kế toán và hồ sơ của tài sản cố định để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản
cố định làm cơ sở lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi,
quản lý, sử dụng các tài sản cố định này theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số
hao mòn luỹ kế theo đúng như quy định trong chế độ này. Những tài sản cố định không
đủ tiêu chuẩn theo quy định mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công
cụ, dụng cụ lâu bền.
Điều 3. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử
dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung
ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ

đạo, triển khai áp dụng Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố đị...
BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 32/2008/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp
công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
---------------
B TRƯNG B TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Để quản lý chặt chẽ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của các quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản
cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng
ngân sách nhà nước”.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công
báo được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, thay thế cho Quyết định s 351-
TC/QĐ/CĐKT ngày 22/5/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ quản lý, sử
dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chế độ ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho tất cả các tài sản cố định.
Đối với các tài sản cố định có trước ngày 1/1/2009, đơn vị phải căn cứ các số liệu trên sổ
kế toán hồ của tài sản cố định đểc định nguyên giá giá trị còn lại củai sản
cố định làm sở lập danh mục i sản cố định theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi,
quản lý, sử dụng các tài sản cố định này theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, s
hao mòn luỹ kế theo đúng như quy định trong chế độ này. Những tài sản cố định không
đủ tiêu chuẩn theo quy định mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công
cụ, dụng cụ lâu bền.
Điều 3. Các quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các tổ chức sử
dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Các Bộ, quan ngang Bộ, quan trực thuộc Chính phủ, quan khác trung
ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ
Quyết định 322008QĐBTC về khấu hao TSCĐ trong HCSN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định 322008QĐBTC về khấu hao TSCĐ trong HCSN - Người đăng: maivan1203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quyết định 322008QĐBTC về khấu hao TSCĐ trong HCSN 9 10 916