Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 502014QĐTTg ngày 04092014 của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ chăn nuôi giai đoan 20152020

Được đăng lên bởi Thỏa Kuang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:

/2014/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2014

DỰ THẢO 7
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày
04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao
hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông
hộ giai đoạn 2015-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm
2014 của Thủ tướng Chính phủ,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số
50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 (sau đây
gọi tắt là Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg):
1. Hướng dẫn tiêu chuẩn liều tinh, con giống (lợn, trâu, bò đực giống và
gà, vịt giống bố mẹ hậu bị) và định mức vật tư phối giống nhân tạo trâu, bò; chỉ
định các đơn vị có đủ năng lực đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo
gia súc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg;
2. Hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi quy định tại điểm b
khoản 3 Điều 3 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, các nhân thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04
tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu
quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tiêu chuẩn chất lượng liều tinh
1. Tinh lợn
a) Thể tích một liều tinh: Không ít hơn 30ml để phối cho nái nội; không ít
hơn 50ml để phối cho nái lai và không ít hơn 80ml để phối cho nái ngoại.
b) Số lượng tinh trùng trong một liều tinh: Phối cho nái nội không ít hơn 1,0
tỷ; phối cho nái lai không ít hơn 1,5 tỷ và phối cho nái ngoại không ít hơn 2,0 tỷ.
c) Hoạt lực tinh trùng: Không nhỏ hơn 70%.
d) Nhãn, mác: Có đầy đủ thông tin về giống lợn, số hiệu lợn đực, ngày
sản xuất, hạn sử dụng, tên đơn vị sản xuất.
2. Tinh trâu, bò
Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tinh đông lạnh theo Tiêu chuẩn Quốc gia: Tinh
bò sữa, bò thịt ...
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày tháng năm 2014
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày
04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao
hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông
hộ giai đoạn 2015-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Thông
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm
2014 của Thủ tướng Chính phủ,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số
50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính ph về chính
sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 (sau đây
gọi tắt là Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg):
1. Hướng dẫn tiêu chuẩn liều tinh, con giống (lợn, trâu, đực giống
gà, vịt giống bmẹ hậu bị) và định mức vật tư phối giống nhân tạo trâu, bò; chỉ
định các đơn vị có đủ năng lực đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo
gia súc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg;
2. Hướng dẫn kỹ thuật xử chất thải chăn nuôi quy định tại điểm b
khoản 3 Điều 3 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, các nhân thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04
tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ vchính sách hỗ trợ nâng cao hiệu
quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.
DỰ THẢO 7
Quyết định 502014QĐTTg ngày 04092014 của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ chăn nuôi giai đoan 20152020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định 502014QĐTTg ngày 04092014 của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ chăn nuôi giai đoan 20152020 - Người đăng: Thỏa Kuang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quyết định 502014QĐTTg ngày 04092014 của thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ chăn nuôi giai đoan 20152020 9 10 978