Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định số 032015QĐUBND ngày 24012015 của UBND thành phố Đà Nẵng

Được đăng lên bởi anhvusct
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UY BAN NIlAN

DAN
THANH PHO DA NANG
86:03/2015/QB-UBND

CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM
D9c lip - TV do - H~nh phuc
Dil Nang, ngily 24 thang 01 nam 2015

QUYETDINH
, .

"

SO CONGTH110NGTP.DAt_

DEN"
A'

".'

--..

CO'

"

I.. ~ t:'
,J••
'-Q(. \'

.. ,\

,-

Ban hanb Quy djnh m9t sa n9i dung v~ mua s~m,
y diu tu va xay dVng tren dla ban thanh ph8 Da Ning

.
I.'.
,. '
\ ';.,

Ngay:~J.~:'U~~: UY BAN.NHAN DAN THANH PHO DA NANG

t,..

ChUy~n:..... J.kH..') ...I/,....'....
LltU ho sa s .
,

•••••••••••••••

11 ••••

, ••••••

an eu Lu~t T6 ehrre HQi d6ng nhan dan va
thang 11 narn 2003;

Uy

ban nhan dan ngay 26

Can err Lu~t D~u thAu s6 43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 narn 2013;
Can err Lu~t DAu tu eong s6 49/2014/QHI3 ngay 18 thang 6 nam 2014;
Can err Lu~t Xay dvng s6 50/2014/QHI3 ngay 18 thang 6 nam 2014;
Can err Nghi dinh s6 63/2014/NI}-CP ngay 26 thang 6 narn 2014 eua
Chinh phu quy dinh chi ti@tthi hanh rnQt s6 diSu eua Lu~t D~u thAu vS 19a ehQn
nha thAu;
Theo dS nghi cua Giarn d6c Sa K@hOc;lCh
va DAu tu,
QUYETDlNH:
Di~u 1. Ban hanh kern theo Quy@tdinh nay Quy dinh mQt s6 nQi dung mua
sfun, quan ly dAutu va xay d\fllg tren dja ban thanh ph6 Ba Nfulg.
Di~u 2. Quy@t diltlh nay co hi~u 19c thi hanh sau muai ngay kS tu ngay
kY; kS ill ngay Quy@t dinh nay co hi~u 19c thi hanh thi Quy@t dinh s6
04/2010/QD-UB ngay 12 thang 02 nam 2010 cua UBND thanh ph6 Ba N~ng
ban hanh quy dinh mQt s6 v~n dS vS mua s~m, quan ly dAu tu va xay d\fllg tren
dia ban thanh ph6 Da N!ing h@thi~u 1ge thi hanh.
Di~u 3. Giao Gia.nl d6c Sa K@hOc;lCh
va DAutu chu tri, ph6i h<)pvm cac co
quan, don vi co lien quarLt6 chrre huang dful,theo d5i, kiSm tra vi~e thi hanh Quy@t
djnhnay.

f)i~u 4. Chanh Van phong UBND thanh ph6; Gi<imd6c cac Sa: KS ho~ch va
DAutu, Tai chinh; Thu wang cac co quan chuyen mon thuQc UBND thanh ph6 Da
N5ng; Chli tich UBND cae qu~, huy~n; Thu truang cac co quan, t6 chuc co lien
quan chiu trach nhi~m till hanh QuySt diM nay.!.
Nui nhljn:
- Van phong Chfnh pM;
- Cac BQ: K€ ho~eh va DAu tu, Xay d1Jl1g,Tai chinh;
- Cvc Ki~m tra VBQPPL - BQ Tu phap;
- TVTU, TT HDND TP;
- CT va cae PCT UBND TP;
- Doan DBQH thanh ph6;
- UBMTTQVN TPDN;
- Ki~m toan NN KV3;
- S6' Tu phap;
- Cae S6', Ban, ngfmh, dofm thS;
- UBND cac qu~n, huy~n;
- TT THVN ~i Da Nfulg;
- Dai PTTH DN, Bao Da NAng;
- VP UBND TPDN:
CVP va cae PCVP UBND TP;
IT Tin hQe - Cong Mo, Phbng NCPC;
- Luu: VT, QLDTu(QH}

2

iN

BAN NHAN DAN
THANH PHD DA. NANG

CQNG HOA

xA HQI

CHU NGHiA VI:E:TNAM

D{)c I~p - T\f do - H\inh phuc...
UY
BAN NIlAN DAN
THANH PHO DA NANG
86:03/2015/QB-UBND
CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM
D9c lip - TV do - H~nh phuc
Dil Nang, ngily 24 thang 01 nam 2015
QUYETDINH
UY BAN.NHAN DAN THANH PHO DA NANG
, . " Ban hanb Quy djnh m9t sa n9i dung v~ mua s~m,
SOCONGTH110NGTP.DAt_
y
diu
tu
va xay dVng tren dla ban thanh ph8 Da Ning
"
..
,\
.
".' --.. ,- I.'.
A'
CO'
I.. ~
t:' ,. '
DEN"
,J••
'-Q(. \' \ ';.,
Ngay:~J.~:'U~~:
ChUy~n:.....
t,..
J.kH..') ...
I/,....'....
LltU
ho sa s .
, ••••••••••••••• 11 •••• , ••••••
an eu Lu~t T6 ehrre HQi d6ng nhan dan va
Uy
ban nhan dan ngay 26
thang 11 narn 2003;
Can err Lu~t D~u thAu s6 43/2013/QH13 ngay 26 thang 11 narn 2013;
Can err Lu~t DAutu eong s6 49/2014/QHI3 ngay 18 thang 6 nam 2014;
Can err Lu~t Xay dvng s6 50/2014/QHI3 ngay 18 thang 6 nam 2014;
Can err Nghi dinh s6 63/2014/NI}-CP ngay 26 thang 6 narn 2014 eua
Chinh phu quy dinh chi ti@tthi hanh rnQt s6 diSu eua Lu~t D~u thAu vS 19a ehQn
nha thAu;
Theo dS nghi cua Giarn d6c
Sa
K@hOc;lChva DAutu,
QUYETDlNH:
Di~u 1.
Ban hanh kern theo Quy@tdinh nay Quy dinh mQt s6 nQi dung mua
sfun,quan ly dAutu va xay d\fllg tren dja ban thanh ph6 Ba Nfulg.
Di~u 2.
Quy@tdiltlh nay co hi~u 19c thi hanh sau muai ngay kS tu ngay
kY; kS
ill
ngay Quy@t dinh nay co hi~u 19c thi hanh thi Quy@t dinh s6
04/2010/QD-UB ngay 12 thang 02 nam 2010 cua UBND thanh ph6 Ba N~ng
ban hanh quy dinh mQt s6 v~n dS vS mua s~m, quan ly dAutu va xay d\fllg tren
dia ban thanh ph6 Da N!ing h@thi~u 1gethi hanh.
Di~u 3.
Giao Gia.nld6c
Sa
K@hOc;lChva DAutu chu tri, ph6i h<)pvm cac co
quan, don vi co lien quarLt6 chrre huang dful,theo d5i, kiSm tra vi~e thi hanh Quy@t
djnhnay.
Quyết định số 032015QĐUBND ngày 24012015 của UBND thành phố Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định số 032015QĐUBND ngày 24012015 của UBND thành phố Đà Nẵng - Người đăng: anhvusct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quyết định số 032015QĐUBND ngày 24012015 của UBND thành phố Đà Nẵng 9 10 773