Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định Số 45/2008/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————————
Số: 45/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008
QUYẾT

ĐỊNH

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
QUYẾT

ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo trình độ
thạc sĩ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày
đăng Công báo.

Quyết định này thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ
thạc sĩ tại các Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm
2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào
tạo sau đại học; Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm
2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tuyển
sinh sau đại học; Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm
2002 của 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ
sung một số một số điều trong Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm
theo Quyết định số 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001;
Quyết định số 16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2003 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số một số điều
trong Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số
0

02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 đã được sửa đổi bổ sung
theo Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2002; Quyết
định số 11/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số một số điều trong Quy
chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 02/2001/QĐBGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001 và đã được sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số
19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số
16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2003.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thủ trưởng
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục v...
0
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
———————————
S: 45/2008/QĐ-BGDĐT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
———————————
Hà Ni, ngày 5 tháng 8 năm 2008
QUYT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đào to trình độ thc sĩ
_______________________
B TRƯỞNG B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
Căn c Ngh định s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca
b, cơ quan ngang b;
Căn c Ngh định s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 ca
Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ c
u t chc ca
B Giáo dc và Đào to;
Căn c Ngh định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 ca
Chính ph, quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Giáo
dc;
Xét đề ngh ca V trưởng V Giáo dc Đại hc,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào to trình độ
thc sĩ.
Điu 2.
Quyết định này có hiu lc thi hành sau 15 ngày, k t ngày
đăng Công báo.
Quyết định này thay thế các quy định v tuyn sinh và đào to trình độ
thc sĩ ti các Quyết định s 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8 tháng 6 năm
2000 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic ban hành Quy chế đào
to sau đại hc; Quyết định s 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm
2001 ca B trưở
ng B Giáo dc và Đào to v vic ban hành Qui chế tuyn
sinh sau đại hc; Quyết định s 19/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm
2002 ca 2001 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic sa đổi, b
sung mt s mt s điu trong Quy chế tuyn sinh sau đại hc ban hành kèm
theo Quyết định s 02/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 01 năm 2001;
Quyết định s
16/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 4 năm 2003 ca B
trưởng B Giáo dc và Đào to v vic sa đổi, b sung mt s mt s điu
trong Quy chế tuyn sinh sau đại hc ban hành kèm theo Quyết định s
Quyết định Số 45/2008/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định Số 45/2008/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Quyết định Số 45/2008/QĐ-BGDĐT: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ 9 10 16