Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenthihaiyen228
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH

Số:15/2006/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP
ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế
toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ
Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp
thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm
4 phần:
Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ ba - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ tư - Chế độ sổ kế toán.
Điều 2. Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh
nghiệp”, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và xây dựng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về
nội dung, cách vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý từng ngành, từng
lĩnh vực hoạt động, từng thành phần kinh tế. Trường hợp có sửa đổi, bổ xung Tài khoản cấp
1, cấp 2 hoặc sửa đổi báo cáo tài chính phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.
Trong phạm vi quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của
cơ quan quản lý cấp trên, các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng danh mục các tài khoản, chứng
từ, sổ kế toán và lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu
cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Riêng qui định về “Lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ” tại điểm 4 “Trách nhiệm lập
và trình bày báo cáo tài chính”, Mục I/A Phần thứ hai thực hiện từ năm 2008.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01-11-1995 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Quyết định số 167/2000/QĐBTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ báo cáo tài chính

doanh nghiệp” và các Thông tư số 10TC/CĐKT ngày 20/3/1997 “Hướng dẫn sửa đổi, bổ
sung Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Thông tư số 33/1998/TT-BTC ngày 17/3/1998 “Hướng
dẫn hạch toán trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng...
BỘ TÀI CHÍNH
Số:15/2006/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006
QUYT ĐNH
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/-CP
ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế
toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng V Chế độ kế toán kiểm toán và Chánh Văn phòng B
Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp
thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm
4 phần:
Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ ba - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ tư - Chế độ sổ kế toán.
Điều 2. c doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty, căn c vào “Chế độ kế toán doanh
nghiệp”, tiến nh nghiên cứu, cụ thể hoá và xây dựng chế độ kế toán,c quy định cụ thể v
nội dung, cách vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu qun lý từng ngành, từng
lĩnh vc hoạt động, từng thành phần kinh tế. Trường hp sửa đổi, bổ xung Tài khoản cấp
1, cấp 2 hoặc sửa đổi báo cáoi chính phảisự thoả thuận bằng văn bản của B Tài chính.
Trong phạm vi quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của
cơ quan quản lý cấp trên, các doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng danh mục các tài khoản, chứng
từ, sổ kế toán và la chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu
cầu quản lý và trình độ kế toán của đơn vị.
Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Riêng qui định về “Lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ” tại điểm 4 Trách nhiệm lập
và trình bày báo cáo tài chính”, Mục I/A Phần thứ hai thực hiện từ năm 2008.
Quyết định này thay thế Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01-11-1995 của B
trưng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Quyết định số 167/2000/QĐ-
BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ báo cáo tài chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp - Người đăng: nguyenthihaiyen228
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp 9 10 617