Ktl-icon-tai-lieu

Slide pháp luật đai cương

Được đăng lên bởi Linh Đan
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1841 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giảng viên: Bạch Thị Nhã Nam
Trường Đại học Kinh tế - Luật

Khái niệm chung về Luật hành chính
II. Cơ quan hành chính Nhà nước
III. Thủ tục hành chính và văn bản hành chính Nhà nước
IV. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức,
viên chức
V. Quy chế pháp lý hành chính đối với các tổ chức xã
hội, công dân, người nước ngoài, người không quốc
tịch
VI. Trách nhiệm hành chính
VII. Chế độ pháp lý về việc giải quyết các khiếu nại tố cáo
VIII. Pháp luật tố tụng hành chính
I.



Luật xử lý vi phạm hành chính 2012



Luật cán bộ công chức 2008



Luật viên chức 2010



Luật tổ chức Chính phủ



Luật khiếu nại 2011



Luật tố cáo 2011



Luật tố tụng hành chính 2010

1.

Khái niệm Luật hành chính

2.

Hệ thống luật hành chính

3.

Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều
chỉnh của Ngành Luật hành chính

4.

Quan hệ pháp luật hành chính

Luật hành chính là tổng hợp những quy phạm
pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh
trong quá trình thực hiện hoạt động chấp hành và
điều hành của các cơ quan nhà nước đối với mọi
lĩnh vực đời sống xã hội.









Phần chung: bao gồm các chế định liên quan đến tất cả
các ngành, các lĩnh vực của quản lý nhà nước:
Các nguyên tắc cơ bản của quản lý Nhà nước
Vị trí, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy
hành chính Nhà nước.
Thủ tục hành chính và văn bản hành chính Nhà nước
Quy chế pháp lý hành chính đối với công dân, tổ chức xã
hội, người nước ngoài, người không quốc tịch
Trách nhiệm hành chính
Chế độ pháp lý về công tác thanh tra và giải quyết khiếu
nại, tố cáo
Chế độ pháp lý về việc giải quyết các vụ án hành chính



Phần riêng: bao gồm các chế định điều chỉnh các
quan hệ trong quản lý, điều hành các lĩnh vực, các
mặt hoạt động cụ thể của đời sống xã hội: an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa,
xã hội, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục, tôn
giáo, đối ngoại…

A.

B.
C.

D.

Các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động chấp hành
điều hành của cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực
khác nhau của đời sống xã hội
Các quan hệ trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ
của các cơ quan nhà nước
Các quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều
hành phát sinh trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ
của các cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử, cơ quan quyền
lực
Một số quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều
hành khi các cơ quan nhà nước kh...


Slide pháp luật đai cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide pháp luật đai cương - Người đăng: Linh Đan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Slide pháp luật đai cương 9 10 914