Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các bản hiến pháp Việt Nam

Được đăng lên bởi linhlucky-sumin
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 6 lần
SO SÁNH CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM
1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013
TIÊU ĐỀ
Lời nói đầu

1946
- Ngắn gọn, xúc tích

***
1959
- Lời nói đầu dài.
- Khẳng định chiến
thắng vẻ vang đồng
thời manh nha khẳng
định vai trò lãnh đạo
của Đảng.

1980
- Lời nói đầu rất dài.
- Ca ngợi chiến
thắng của dân tộc.
- Bắt đầu ghi nhận
sự lãnh đạo của
Đảng.
- Hình thức chính thể - Nước XHCN.
Việt Nam: là 01 nước -Quy định một số
dân chủ cộng hòa.
quyền không thực tế.
- Nhân dân thực hiện
quyền lực Nhà nước
thông qua HĐND và
Quốc hội.

1992
- Lời nói đầu tươ
đối dài.

- Vị trí chương 3.
- Quy định 21 quyền,
Cụ thể hóa hơn những
quy định về quyền
con người, quyền
công dân so với HP
46.

- Vị trí chương 5.
- Quy định 29 quyền
công dân 1 cách
ngắn gọn, xúc tích.

- Vị trí chương 5.
- Quy định
quyền. Cụ thể h
quyền tư hữu c
HP 46.

Kinh tế - Văn hóa - Không quy định - Có chương riêng.
– Xã hội - ANQP thành 01 chương - Có 4 thành phần
riêng.
kinh tế không có tư
nhân.

- Có chương riêng.
- Có 2 thành phần
kinh tế Nhà nước và
Hợp tác xã.
- Không thừa nhận
nền kinh tế tư nhân.
- Quốc hội do nhân
dân bầu ra, có nhiệm
kỳ 5 năm. Nhiệm vụ
quyền hạn của quốc
hội được quy định
nhiều thậm chí vượt
ra bên ngoài HP.

- Có chương riêng
- Có 6 thành ph
kinh tế.

Chế độ chính trị

- Hình thức chính thể
Việt Nam: là 01 nước
dân chủ cộng hòa.
- Không ghi nhận vai
trò lãnh đạo của
Đảng.

Quyền con người
Quyền công dân

- Vị trí chương 2.
- Quy định 18 quyền
công dân 1 cách ngắn
gọn, xúc tích.

Tổ chức BMNN ở - Nghị viện do nhân
Trung ương
dân cả nước bầu ra có
nhiệm kỳ 3 năm. HP
không quy định cụ thể
nhiệm vụ quyền hạn
của Nghị viện mà chỉ
quy định 1 cách

- Quốc hội do toàn
dân bầu ra. Nhiệm kỳ
4 năm. Nhiệm vụ
quyền hạn của quốc
hội được quy định cụ
thể và chi tiết hơn so
với HP 46.

- Nước XHCN.
- Thực hiện trên
sở phân công ph
hợp quyền lập phá
hành pháp, tư phá

- Quốc hội do nh
dân bầu ra, nhiệ
kỳ 5 năm. Nhiệ
vụ quyền hạn khô
có toàn quyền
với năm 80 nữa.

chung chung.

- Hội đồng Nhà
nước có chức năng
vừa là Cơ quan
thường trực Quốc
hội và Chủ tịch tập
thể.

- Vị trí pháp lý của
Quốc hội: Cơ quan
quyền lực NN cao
nhất của nhân dân thể
hiện quyền lập hiến,
lập pháp.
- Vai trò của Chủ tịch
nước: có nhiều quyền
hạn, là 1 chế định hết
sức độc đáo. Được
đánh giá là mạnh mẽ
nhất so với bản HP
sau này.
- Chính phủ là cơ
quan hành chính cao
nhất của cả nước.

- Vị trí pháp lý của
Quốc hội: Cơ quan
quyền lực NN cao
nhất của nhân dân. Cơ
quan đại diện của
nhân dân.
- CT nước không còn
nằm trong chính ph...
SO SÁNH CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM
1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013
***
TIÊU ĐỀ 1946 1959 1980 1992
Lời nói đầu - Ngắn gọn, xúc tích - Lời nói đầu dài.
- Khẳng định chiến
thắng vẻ vang đồng
thời manh nha khẳng
định vai trò lãnh đạo
của Đảng.
- Lời nói đầu rất dài.
- Ca ngợi chiến
thắng của dân tộc.
- Bắt đầu ghi nhận
sự nh đạo của
Đảng.
- Lời nói đầu tương
đối dài.
Chế độ chính trị - Hình thức chính thể
Việt Nam: 01 nước
dân chủ cộng hòa.
- Không ghi nhận vai
trò lãnh đạo của
Đảng.
- Hình thức chính thể
Việt Nam: 01 nước
dân chủ cộng hòa.
- Nhân dân thực hiện
quyền lực Nhà nước
thông qua HĐND
Quốc hội.
- Nước XHCN.
-Quy định một số
quyền không thực tế.
- Nước XHCN.
- Thực hiện trên
sở phân công phối
hợp quyền lập pháp,
hành pháp, tư pháp.
Quyền con người
Quyền công dân
- Vị trí chương 2.
- Quy định 18 quyền
công dân 1 cách ngắn
gọn, xúc tích.
- Vị trí chương 3.
- Quy định 21 quyền,
Cụ thểa hơn những
quy định về quyền
con người, quyền
công dân so với HP
46.
- Vị trí chương 5.
- Quy định 29 quyền
công dân 1 cách
ngắn gọn, xúc tích.
- Vị trí chương 5.
- Quy định 34
quyền. Cụ thể hóa
quyền hữu của
HP 46.
Kinh tế - Văn hóa
– Xã hội - ANQP
- Không quy định
thành 01 chương
riêng.
- Có chương riêng.
- 4 thành phần
kinh tế không
nhân.
- Có chương riêng.
- Có 2 thành phần
kinh tế N nước
Hợp tác xã.
- Không thừa nhận
nền kinh tế tư nhân.
- Có chương riêng.
- 6 thành phần
kinh tế.
Tổ chức BMNN ở
Trung ương
- Nghị viện do nhân
dân cảc bầu ra có
nhiệm k 3 năm. HP
không quy định cụ thể
nhiệm vụ quyền hạn
của Nghị viện chỉ
quy định 1 cách
- Quốc hi do toàn
dân bầu ra. Nhiệm kỳ
4 năm. Nhiệm vụ
quyền hạn của quốc
hội được quy định cụ
thể chi tiết hơn so
với HP 46.
- Quốc hội do nhân
dân bầu ra, có nhiệm
kỳ 5 năm. Nhiệm v
quyền hạn của quốc
hội được quy định
nhiều thậm chí vượt
ra bên ngoài HP.
- Quốc hội do nhân
dân bầu ra, nhiệm
kỳ 5 năm. Nhiệm
vụ quyền hạn không
toàn quyền so
với năm 80 nữa.
So sánh các bản hiến pháp Việt Nam - Trang 2
So sánh các bản hiến pháp Việt Nam - Người đăng: linhlucky-sumin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
So sánh các bản hiến pháp Việt Nam 9 10 700