Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự

Được đăng lên bởi nhadaungoc919-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 10132 lần   |   Lượt tải: 29 lần
CÂU HỎI LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

I-LÝ THUYẾT
Câu 1: So sánh các BPNC với biện pháp cưỡng chế khác trong TTHS:
Theo quan điểm phổ biến hiện nay các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự được chia
thành 3 nhóm:
Nhóm 1: Những biện pháp ngăn chặn bao gồm: bắt người, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi
cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo
Nhóm2: Những biện pháp bảo đảm cho việc thu thập chứng cứ bao gồm: khám xét, thu giữ, tạm
giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án, xem xét dấu vết trên thân thể
Nhóm 3: Những biện pháp bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án
bao gồm: áp giải bị can, dẫn giải người làm chứng, những biện pháp áp dụng đối với người vi
phạm trật tự phiên tòa, kê biên tài sản.
Các biện pháp cưỡng chết trong 3 nhóm trên có những điểm giống và khác nhau riêng
Thứ nhất về điểm giống nhau:
- Đều là một trong những biện pháp cưỡng chế được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự và
được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố hình sự nhằm kịp thời ngăn chặn
những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, hoặc có những
hành động gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
- Áp dụng dựa vào căn cứ: Để kịp thời ngăn chặn tội phạm, khi bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn
trong việc điều tra, truy tố, xét xử, khi bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội, để đảm bảo thi hành án.
-Đều nhằm góp phần giải quyết vụ án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu
tranh phòng chống tội phạm
Khác nhau:
Nhóm 1: NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Biện pháp ngăn chặn là một trong những nhóm biện pháp cưỡng chế do Luật tố tụng hình sự quy
định và có tính nghiêm khắc nhất, thể hiện qua việc tác động trực tiếp đến các quyền cơ bản của
công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Các biện pháp này tạm thời tước bỏ hoặc hạn chế một
số quyền tự do của đối tượng bị áp dụng. Ví dụ biện pháp bắt người ảnh hưởng đến quyền bất
khả xâm phạm về thân thể của công dân (Điều 71 Hiến pháp 1992), biện pháp tạm giữ, tạm giam
tước bỏ quyền tự do đi lại của người bị tạm giữ, bị can bị cáo trong một thời hạn nhất định,...

Biện pháp ngăn chặn mang tính lựa chọn: Biện pháp ngăn chặn không bắt buộc phải được áp
dụng trong tất cả các vụ án hình sự và đối với tất cả bị can bị cáo. Việc lựa chọn biện pháp ngăn
chặn cụ thể nào tùy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân
của người phạm tội.
- Về ...
CÂU H I LU T T T NG HÌNH S
I-LÝ THUYẾT
Câu 1: So sánh các BPNC với biện pháp cưỡng chế khác trong TTHS:
Theo quan điểm phổ biến hiện nay các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự được chia
thành 3 nhóm:
Nhóm 1: Những biện pháp ngăn chặn bao gồm: bắt người, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi
cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo
Nhóm2: Những biện pháp bảo đảm cho việc thu thập chứng cứ bao gồm: khám xét, thu giữ, tạm
giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án, xem xét dấu vết trên thân thể
Nhóm 3: Những biện pháp bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án
bao gồm: áp giải bị can, dẫn giải người làm chứng, những biện pháp áp dụng đối với người vi
phạm trật tự phiên tòa, kê biên tài sản.
Các biện pháp cưỡng chết trong 3 nhóm trên có những điểm giống và khác nhau riêng
Thứ nhất về điểm giống nhau:
- Đều là một trong những biện pháp cưỡng chế được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự
được áp dụng đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố hình sự nhằm kịp thời ngăn chặn
những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, hoặc có những
hành động gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
- Áp dụng dựa vào căn cứ: Để kịp thời ngăn chặn tội phạm, khi bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn
trong việc điều tra, truy tố, xét xử, khi bị can, bị cáo sẽ tiếp tục phạm tội, để đảm bảo thi hành án.
-Đều nhằm góp phần giải quyết vụ án hình sự, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu
tranh phòng chống tội phạm
Khác nhau:
Nhóm 1: NHỮNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
Biện pháp ngăn chặn là một trong những nhóm biện pháp cưỡng chế do Luật tố tụng hình sự quy
định và có tính nghiêm khắc nhất, thể hiện qua việc tác động trực tiếp đến các quyền cơ bản của
công dân được ghi nhận trong Hiến pháp. Các biện pháp này tạm thời tước bỏ hoặc hạn chế một
số quyền tự do của đối tượng bị áp dụng. Ví dụ biện pháp bắt người ảnh hưởng đến quyền bất
khả xâm phạm về thân thể của công dân (Điều 71 Hiến pháp 1992), biện pháp tạm giữ, tạm giam
tước bỏ quyền tự do đi lại của người bị tạm giữ, bị can bị cáo trong một thời hạn nhất định,...
So sánh các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự - Người đăng: nhadaungoc919-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
So sánh các biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự 9 10 198