Ktl-icon-tai-lieu

so sánh cổ phiếu và trái phiếu

Được đăng lên bởi Vũ Tít
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 1 lần
sánh sự giống và khác nhau của cổ phiếu và
trái phiếu
∙        Định nghĩa:
­         Cổ phiếu là: chứng từ cấp cho các cổ đông của một công ty cổ phần để xác nhận
phần góp vốn của họ  trong công ty. Cổ  phiếu có thể  được chuyển nhượng. Cổ  phiếu
được phát hành bao gồm cổ phiếu có ghi tên và cổ  phiếu không ghi tên. Cổ  phiếu có
ghi tên là cổ  phiếu của các sáng lập viên và của các thành viên hội đồng quản trị, chỉ
được chuyển nhượng khi có sự  đồng ý của hội đồng quản trị, trừ  trường hợp những
người này đã thôi giữ  các chức vụ đó từ  2 năm trở  lên. Cổ phiếu không ghi tên là các
cổ phiếu của các cổ đông khác, được tự  do chuyển nhượng ( nguồn : từ điển luật học
trang 104) 
­         Trái phiếu là một loại chứng khoán ghi nhận hình thức vay nợ. Trái phiếu khác
với các hình thức vay nợ khác là chúng có khả  năng trao đổi. Trong trái phiếu, người
vay nợ sẽ phát hành một loại chứng chỉ tương lai. Trái phiếu được phát hành ở các thị
trường vốn khác nhau bởi các tổ chức công cộng như: các tổ chức đa quốc gia, chính
phủ, chính quyền địa  phương hay công ty ( nguồn : từ điển luật học trang 531) 
♦ giống nhau :
­         Là hình thức chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế
­         Đều được hưởng chênh lệch giá
­         Đều được nhận lãi ( cổ phiếu được gọi là cổ tức ) 
­         Đều là phương tiên thu hút vốn của nhà phát hành
­         Là phương tiện kinh doanh của các nhà đầu tư

♦ khác nhau:
Cổ phiếu ( stock)
­         Là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu trở thành cổ đông
­         Cổ tức không cố định ( có 2 loại cổ tức là: cổ tức xác định %và cổ tức không xác
định %, cổ tức chỉ được trả khi công ty có lãi, và cổ tức thường là rất ít) 
­         Không có tính thời hạn, gắn liền với sự tồn tại của công ty
­         Có tính rủi ro cao hơn trái phiếu
­         Cổ đông có quyên tham gia vào hoạt động của công ty
­         Người sở hữu cổ phiếu không được rút vốn trực tiếp
­         Không có tính chuyển đổi thành trái phiếu
­         Do công ty cổ phần phát hành
­          Khi công ty phá sản cổ  phiếu cũng được dùng để  thanh toán các nghĩa vụ  tài
chính nhưng, sau khi đã thanh toán hết cho người sở hữu trái phiếu
­         Cổ phiếu có tính tư bản giả
Cổ phiếu không có tính hoàn trả trực tiếp
Trái phiếu ( bond)
­         Là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu trái phiếu trở thành chủ nợ
­         Trái phiếu có lãi suất ( nhận được lãi kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ)

­         Chủ nợ không có quyền biểu quyết, không có quyền than gia vào hoạt động của
công...
sánh sự giống và khác nhau của cổ phiếu và
trái phiếu
Đ nh nghĩa :
- C phi u là: ch ng t c p cho các c đông c a m t công ty c ph n đ xác nh n ế
ph n góp v n c a h trong công ty. C phi u có th đ c chuy n nh ng. C phi u ế ượ ượ ế
đ c phát hành bao g m c phi u có ghi tên và c phi u không ghi tên. C phi u cóượ ế ế ế
ghi tên là c phi u c a các sáng l p viên và c a các thành viên h i đ ng qu n tr , ch ế
đ c chuy n nh ng khi có s đ ng ý c a h i đ ng qu n tr , tr tr ng h p nh ngượ ượ ườ
ng i này đã thôi gi các ch c v đó t 2 năm tr lên. C phi u không ghi tên là cácườ ế
c phi u c a các c đông khác, đ c t do chuy n nh ng ( ngu n : t đi n lu t h c ế ượ ư
trang 104)
- Trái phi u là m t lo i ch ng khoán ghi nh n hình th c vay n . Trái phi u khácế ế
v i các hình th c vay n khác là chúng có kh năng trao đ i. Trong trái phi u, ng i ế ườ
vay n s phát hành m t lo i ch ng ch t ng lai. Trái phi u đ c phát hành các th ươ ế ượ
tr ng v n khác nhau b i các t ch c công c ng nh : các t ch c đa qu c gia, chínhườ ư
ph , chính quy n đ a ph ng hay công ty ( ngu n : t đi n lu t h c trang 531) ươ
gi ng nhau :
- Là hình th c chuy n nh ng c m c , th ch p, th a k ượ ế ế
- Đ u đ c h ng chênh l ch giá ượ ưở
- Đ u đ c nh n lãi ( c phi u đ c g i là c t c ) ượ ế ư
- Đ u là ph ng tiên thu hút v n c a nhà phát hành ươ
- Là ph ng ti n kinh doanh c a các nhà đ u tươ ư
so sánh cổ phiếu và trái phiếu - Trang 2
so sánh cổ phiếu và trái phiếu - Người đăng: Vũ Tít
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
so sánh cổ phiếu và trái phiếu 9 10 408