Ktl-icon-tai-lieu

Sự khác nhau giữa quyết định 15 và quyết định 48

Được đăng lên bởi thuhienhvnh13-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA
(QĐ48/2006/QĐ-BTC)
Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng,
Về áp dụng Hệ
áp dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và
thống Chuẩn
Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán
không áp dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát
mực kế toán
sinh nghiệp vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với
Việt Nam
DN nhỏ và vừa.
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô
nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần
kinh tế trong cả nước bao gồm công ty TNHH,
công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư
nhân và hợp tác xã.
Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa không áp dụng cho
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực,
DNNN, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên,
mọi thành phần kinh tế.
công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng
DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty
khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín
cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, bắt buộc phải
dụng.
Về đối tượng
áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐáp dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng Chế độ
BTC)
kế toán DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) nhưng phải
Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và
thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN mình biết
doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ kế toán
và phải thực hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài
DN (QĐ 15)
chính.
Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh
vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng
khoán ... được áp dụng Chế độ kế toán đặc thù do
Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành
ban hành.

NỘI DUNG QUY
ĐỊNH

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(QĐ15/2006/QĐ-BTC)

SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48

Về Hệ thống
Tài khoản kế
toán
Báo cáo tài
chính

Có 86 tài khoản cấp I
120 tài khoản cấp II
02 tài khoản cấp III
06 tài khoản ngoài bảng
Về biểu mẫu BCTC năm
Phải lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa
niên độ
* Báo cáo tài chính năm gồm:
- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
- Báo cáo kết quả hoath động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)
* Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ gồm:
- Bảng CĐKT giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B 01aDN
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng
đầy đủ): Mẫu số B 02a-DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ):
Mẫu số B 03a-DN
- Bản thuyết minh BCTC chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN

Có 51 tài khoản cấp I
62 tài khoản cấp...
SỰ KHÁC NHAU GIỮA QUYẾT ĐỊNH 15 VÀ QUYẾT ĐỊNH 48
NỘI DUNG QUY
ĐỊNH
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(QĐ15/2006/QĐ-BTC)
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA
(QĐ48/2006/QĐ-BTC)
Về áp dụng Hệ
thống Chuẩn
mực kế toán
Việt Nam
Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán
Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng,
áp dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và
không áp dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát
sinh nghiệp vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với
DN nhỏ và vừa.
Về đối tượng
áp dụng
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực,
mọi thành phần kinh tế.
DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty
cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, bắt buộc phải
áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-
BTC)
Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và
doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ kế toán
DN (QĐ 15)
Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô
nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần
kinh tế trong cả nước bao gồm công ty TNHH,
công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư
nhân và hợp tác xã.
Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa không áp dụng cho
DNNN, công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên,
công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng
khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín
dụng.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể áp dụng Chế độ
kế toán DN (QĐ 15/2006/QĐ-BTC) nhưng phải
thông báo cho cơ quan thuế quản lý DN mình biết
và phải thực hiện ổn định ít nhất trong 2 năm tài
chính.
Các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh
vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng
khoán ... được áp dụng Chế độ kế toán đặc thù do
Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành
ban hành.
Sự khác nhau giữa quyết định 15 và quyết định 48 - Trang 2
Sự khác nhau giữa quyết định 15 và quyết định 48 - Người đăng: thuhienhvnh13-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sự khác nhau giữa quyết định 15 và quyết định 48 9 10 80