Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu câu 9 hiến pháp

Được đăng lên bởi loptienganhk17b
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 9.
CƠ SỞ CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIẾN
Bùi Ngọc Sơn
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Nguồn:)
Mặc dù khẳng định tính tối cao của Hiến pháp, nhưng Hiến pháp Việt Nam lại chưa thiết lập được một
chế độ hoàn chỉnh để bảo vệ Hiến pháp. Cho đến nay, mặc dù lần sửa đổi Hiến pháp gần nhất vào năm
2001 đã thừa nhận việc xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng Việt Nam vẫn chưa có một chế độ bảo hiến
hoàn chỉnh[1]. Bài viết bàn về việc cần có một chế độ bảo hiến hoàn chỉnh. Theo đó, vì quyền lập hiến thuộc
về nhân dân chứ không phải thuộc về Quốc hội.
Quyền lập hiến thuộc về nhân dân
Chế độ bảo hiến chỉ tồn tại khi Hiến pháp có ưu thế hơn so với thường luật. Ưu thế đó dẫn đến hệ
quả là có sự phân biệt quyền lập hiến và quyền lập pháp. Sự phân biệt này cũng dẫn đến việc phân cấp
hiệu lực pháp lý giữa Hiến pháp và thường luật: Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tối cao, thường luật phải hợp
hiến. Do đó, việc ban hành và sửa đổi Hiến pháp được tiến hành bởi những cơ quan và theo những thủ tục
đặc biệt khác với cơ quan và thủ tục được áp dụng cho thường luật. Thường luật không thể sửa đổi được
Hiến pháp và cũng không thể mâu thuẫn với Hiến pháp. Một đạo luật đi ngược lại với những điều khoản của
Hiến pháp là một đạo luật bất hợp hiến và do đó không thể có hiệu lực. Như vậy, các hành vi của chính
quyền bị giới hạn bởi Hiến pháp. Với đặc tính đó, vấn đề bảo hiến được phát sinh.
Tại sao Hiến pháp lại có hiệu lực pháp lý tối cao? Câu trả lời nằm ở vấn đề chủ thể của quyền lập
hiến. GS. Nguyễn Văn Bông cho rằng, quyền lập hiến là quyền nguyên thuỷ vì thể hiện một cách toàn diện
nhất chủ quyền quốc gia, vì quyền lập hiến chung quy là quốc gia tự ấn định cho mình quy tắc tổ chức và
điều hành[2]. Vì quyền lập hiến là quyền nguyên thuỷ nên chỉ có chủ thể của chủ quyền quốc gia mới có
quyền lập hiến.
Nhưng ai là chủ thể của chủ quyền quốc gia? Hiến pháp là khuôn mẫu của dân chủ, tồn tại trong một
chế độ dân chủ. Trong một chế độ dân chủ, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực, là lực lượng nắm
chủ quyền. Nhà nước là tổ chức do nhân dân thành lập ra đại diện cho nhân dân để hành xử chủ quyền
nhân dân. C.Mác viết: “Trong chế độ dân chủ, thì bản thân nhà nước chính trị, dưới hình thức mà nó hình
thành bên cạnh nội dung đó và tự phân biệt với nội dung đó, chỉ là nội dung đặc thù của nhân dân, chỉ là
hình thức tồn tại đặc biệt của nhân dân mà thôi”[3].
Vì nhân dân là chủ thể của chủ quyền quốc gia, mà quyền lập hiến là quyền nguy...
Câu 9.
CƠ SỞ CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIẾN
Bùi Ngọc Sơn
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
(Ngun:http://www.na.gov.vn/Sach_QH/Ban%20ve%20lap%20hien/Chuong1/12.htm)
Mặc dù khẳng định tính tối cao của Hiến pháp, nhưng Hiến pháp Việt Nam lại chưa thiết lập được một
chế độ hoàn chỉnh để bảo vệ Hiến pháp. Cho đến nay, mặc lần sửa đổi Hiến pháp gần nhất vào năm
2001 đã thừa nhận việc xây dựng nhà nước pháp quyền, nhưng Việt Nam vẫn chưa có một chế độ bảo hiến
hoàn chỉnh
[1]
. Bài viết bàn về việc cần một chế độ bảo hiến hoàn chỉnh. Theo đó, quyền lập hiến thuộc
về nhân dân chứ không phải thuộc về Quốc hội.
Quyền lập hiến thuộc về nhân dân
Chế độ bảo hiến chỉ tồn tại khi Hiến pháp ưu thế n so với thường luật. Ưu thế đó dẫn đến hệ
quả sự phân biệt quyền lập hiến quyền lập pháp. Sự phân biệt này cũng dẫn đến việc phân cấp
hiệu lực pháp lý giữa Hiến pháp và thường luật: Hiến pháp có hiệu lực pháp lý tối cao, thường luật phải hợp
hiến. Do đó, việc ban hành sửa đổi Hiến pháp được tiến hành bởi những quan theo những thủ tục
đặc biệt khác với quan thủ tục được áp dụng cho thường luật. Thường luật không thể sửa đổi được
Hiến pháp và cũng không thể mâu thuẫn với Hiến pháp. Một đạo luật đi ngược lại với những điều khoản của
Hiến pháp một đạo luật bất hợp hiến do đó không th hiệu lực. Như vậy, các hành vi của chính
quyền bị giới hạn bởi Hiến pháp. Với đặc tính đó, vấn đề bảo hiến được phát sinh.
Tại sao Hiến pháp lại hiệu lực pháp tối cao? Câu trả lời nằm vấn đề chủ thể của quyền lập
hiến. GS. Nguyễn Văn Bông cho rằng, quyền lập hiến quyền nguyên thuỷ thể hiện một cách toàn diện
nhất chủ quyền quốc gia, quyền lập hiến chung quy quốc gia t ấn định cho mình quy tắc tổ chức
điều hành
[2]
. quyền lập hiến quyền nguyên thuỷ nên chỉ chủ thể của chủ quyền quốc gia mới
quyền lập hiến.
Nhưng ai là chthể của chủ quyền quốc gia? Hiến pháp là khuôn mẫu của dân chủ, tồn tại trong một
chế độ dân chủ. Trong một chế đ dân chủ, nhân dân chủ thể tối cao của quyền lực, lực lượng nắm
chủ quyền. Nhà nước tổ chức do nhân dân thành lập ra đại diện cho nhân dân để hành xử chủ quyền
nhân dân. C.Mác viết: “Trong chế độ dân chủ, thì bản thân nhà nước chính trị, dưới hình thức hình
thành bên cạnh nội dung đó tự phân biệt với nội dung đó, chỉ nội dung đặc thù của nhân dân, chỉ
hình thức tồn tại đặc biệt của nhân dân mà thôi”
[3]
.
nhân dân chủ thể của chủ quyền quốc gia, quyền lập hiến là quyền nguyên thuỷ thể hiện
toàn diện ch quyền quốc gia nên nhân dân chính chủ thể của quyền lập hiến. Thông qua việc hành xử
quyền lập hiến, nhân dân thành lập ra Nhà nước, uỷ quyền cho Nhà nước, ấn định những cung cách tổ
chức và điều hành Nhà nước.
Hiến pháp Mỹ tuyên bố trong lời nói đầu: “Chúng tôi, nhân dân Hoa Kỳ... quyết tâm chấp thuận
thiết lập bản Hiến pháp này của Hợp chủng quốc”. Hiến pháp Ireland 1937 mở đầu: “Chúng tôi, nhân dân
Ireland... chấp thuận chế định thiết lập bản Hiến pháp sau đây"; Hiến pháp CHLB Đức: “Nhân dân Đức...
đã lập thành Hiến pháp này”; Hiến pháp Liên bang Nga: “Chúng tôi, nhân dân các dân tộc Liên bang Nga...
chấp nhận bản Hiến pháp dưới đây của Liên bang Nga”; Hiến pháp Hy Lạp: “Chúng tôi, nhân dân Cộng hoà
Hy Lạp, thông qua người đại diện quyền lực của chúng tôi chấp nhận bản Hiến pháp này”. Lời nói đầu của
Tài liệu câu 9 hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu câu 9 hiến pháp - Người đăng: loptienganhk17b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tài liệu câu 9 hiến pháp 9 10 420