Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Tiêu chuẩn khảo sát trắc địa trong xây dựng

Được đăng lên bởi daoduckiem
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3446 lần   |   Lượt tải: 1 lần
- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây
dựng.
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng
Việt Nam:
TCXDVN 309 : 2004 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình Yêu cầu chung”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.
Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.

TCXDVN 309: 2004
Biên soạn lần 1
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction. General requirements

Lời nói đầu
Tiêu chuẩn TCXDVN 309: 2004 “Công tác trắc địa trong xây dựng
công trình - Yêu cầu chung” quy định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ
địa hình tỷ lệ lớn và trắc địa công trình, được Bộ Xây dựng ban hành theo
Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2005.

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.
Surveying in construction. General requirements.
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình
tỷ lệ lớn và trắc địa công trình, để cung cấp các dữ liệu chuẩn xác dùng trong
thiết kế và thi công xây lắp, kiểm định, giám sát chất lượng các công trình
xây dựng. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3972-85.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
- TCXDVN 271: 2002. Qui trình kỹ thuật xác định độ lún công trình
dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.
- Tiêu chuẩn ngành: 96 TCN 43-90. Qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình
tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; (phần ngoài trời).
- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90. Quy phạm do vẽ bản đồ địa hình
tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000; (phần trong nhà).
3. Ký hiệu dùng trong tiêu chuẩn
GPS Hệ thống định vị toàn cầu;
DSh

Số hiệu chỉnh do độ cao mặt đất và mặt chiếu;

mP

Sai số trung phương vị trí điểm;

mH

Sai số trung phương đo độ cao;

h

Khoảng cao đều của đường đồng mức;

d

Độ lệch giới hạn cho phép;

t

Hệ số đặc trưng cho cấp chính xác;

m

Sai số trung phương của một đại lượng đo;

Dtđ

Dung sai của công tác trắc địa;

DXl

Dung sai của công tác xây lắp.

4. Quy định chung
4.1. Công tác trắc địa là một khâu công việc quan trọng trong toàn bộ
các công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp công trình trên mặt bằng xây
dựng. Chúng phải được thực hiện theo một đề cương hoặc phương án kỹ
thuật đã được phê duyệt và phù h...
- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Bộ Xây
dựng.
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng
Việt Nam:
TCXDVN 309 : 2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình -
Yêu cầu chung”.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.
Điều 3. Các Ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công
nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
TCXDVN 309: 2004
Biên soạn lần 1
CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG
Surveying in construction. General requirements
Lời nói đầu
Tiêu chuẩn TCXDVN 309: 2004 “Công tác trắc địa trong xây dựng
công trình - Yêu cầu chung” quy định các yêu cầu k thuật về đo vẽ bản đồ
địa hình tỷ lệ lớn trắc địa công trình, được Bộ Xây dựng ban hành theo
Quyết định số 04/2005/QĐ-BXD ngày 10 tháng 01 năm 2005.
Tài liệu Tiêu chuẩn khảo sát trắc địa trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Tiêu chuẩn khảo sát trắc địa trong xây dựng - Người đăng: daoduckiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài liệu Tiêu chuẩn khảo sát trắc địa trong xây dựng 9 10 534