Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 2005 355 tiêu chuẩn thiết kế phòng khán giả

Được đăng lên bởi Sai No Fearz
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé X©y dùng

--------

Sè: 35 /2005/Q§-BXD

céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

----------

Hµ néi, ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2005
QuyÕt ®Þnh

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 355 : 2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t
- Phßng kh¸n gi¶"
bé trëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,
quyÕt ®Þnh

Nam :

§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt
TCXDVN 355 : 2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - Phßng kh¸n gi¶".
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o

§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ
vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

N¬i nhËn:

- Nh ®iÒu 3
- VP ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o
- Bé T ph¸p
- Vô Ph¸p chÕ
- Lu VP&Vô KHCN

tcxdvn

K/t Bé trëng
thø trëng

§· ký

NguyÔn V¨n Liªn

Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam

tcxdvn 355 - 2005

2

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶
yªu cÇu kü thuËt

design standards for theaters and audience halls
technical requirements

Hµ néi, 2005

3
Môc lôc

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.4

Lêi nãi ®Çu
Ph¹m vi ¸p dông
Tµi liÖu viÖn dÉn
C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa
Ph©n lo¹i nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶
C¸c quy ®Þnh cô thÓ
C¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, giao th«ng vµ thiÕt kÕ ®« thÞ
C¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh
Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn kh¸n gi¶
Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu chÝnh
Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu phô
Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c phßng chøc n¨ng phôc vô biÓu diÔn
Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c phßng kü thuËt
Yªu cÇu thiÕt kÕ c¸c kho xëng
C¸c yªu cÇu vÒ kÕt cÊu, vËn ®éng vµ m«i trêng
C¸c yªu cÇu vÒ an toµn, tho¸t hiÓm

Trang
1
2
2
2
5
6
6
8
8
15
16
18
22
22
25
28

4

lêi nãi ®Çu

TCXDVN 355:2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ - Yªu cÇu kü
thuËt" quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸c nhµ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch,
vò kÞch, ca móa nh¹c v.v. Tiªu chuÈn TCXDVN 355:2005 ®îc Bé X©y dùng ban hµnh
theo QuyÕt ®Þnh sè 35 /2005/Q§-BXD ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2005.

5
tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam

Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶
yªu cÇu kü thuËt

design standards for theaters and audience halls
technical requirements

1.
Ph¹m vi ¸p dông:
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông b¾t buéc cho c¸c nhµ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò
kÞch, ca móa nh¹c... C¸c thµnh phÇn kh«ng b¾t buéc cã...
Bé X©y dùng
--------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 35 /2005/Q§-BXD
----------
Hµ néi, ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2005
QuyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 355 : 2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t
- Phßng kh¸n gi¶"
bé trëng Bé X©y dùng
- C¨n NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh p
quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng;
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ,
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt
Nam :
TCXDVN 355 : 2005 "Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - Phßng kh¸n gi¶".
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o
§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ
vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
K/t Bé trëng
thø trëng
N¬i nhËn:
- Nh ®iÒu 3
- VP ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o §· ký
- Bé T ph¸p
- Vô Ph¸p chÕ
- Lu VP&Vô KHCN
NguyÔn V¨n Liªn
tcxdvn Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
tcxdvn 355 - 2005
TCVN 2005 355 tiêu chuẩn thiết kế phòng khán giả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 2005 355 tiêu chuẩn thiết kế phòng khán giả - Người đăng: Sai No Fearz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
TCVN 2005 355 tiêu chuẩn thiết kế phòng khán giả 9 10 268