Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 3890

Được đăng lên bởi xuongmugiayvinhbao
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN
NN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 3890 : 2009
Xuất bản lần 2

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ
VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ,
KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation,
inspection, maintenance

HÀ NỘI - 2009

TCVN 3890 : 2009

Lời nói ñầu
TCVN 3890 : 2009 thay thế cho TCVN 3890 : 1984.
TCVN 3890 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Phòng cháy chữa cháy và
Bộ Công an phối hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa
học và Công nghệ công bố.

2

TCVN 3890 : 2009

T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN 3890 : 2009

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình –
Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection,
maintenance

1 Phạm vi áp dụng
1.1 Tiêu chuẩn này quy ñịnh về trang bị và những yêu cầu cơ bản ñối với việc bố trí, kiểm tra, bảo
dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
ðối với nhà và công trình ñặc thù chuyên ngành có yêu cầu phòng cháy chữa cháy ñặc biệt, như cơ sở
sản xuất, kho chứa hoá chất ñộc hại, vật liệu nổ, cơ sở hạt nhân; cơ sở sản xuất, kho chứa nhiên liệu
lớn; công trình ñường hầm, khai khoáng, hầm mỏ; công trình trên biển thì ngoài việc tuân theo các quy
ñịnh của Tiêu chuẩn này, cần tuân theo các quy ñịnh ở các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.
Nhà, công trình và phương tiện phòng cháy và chữa cháy trang bị cho nhà và công trình không ñược
quy ñịnh trong Tiêu chuẩn này sẽ do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền quyết
ñịnh.

2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn dưới ñây là rất quan trọng khi áp dụng tiêu chuẩn này. ðối với các tài liệu có ghi
năm công bố thì áp dụng phiên bản ñã nêu. ðối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng
phiên bản mới nhất (bao gồm cả sửa ñổi).
TCVN 4513 Cấp nước bên trong -Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân loại cháy.
TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng dầu - Yêu cầu chung.
TCVN 5760 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp ñặt và sử dụng.
TCVN 2622 Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit thiết kế và lắp ñặt.
TCVN 5738 Hệ thống báo cháy tự ñộng - Yêu cầu kỹ thuật
3

TCVN 3890 : 2009
TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993). Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự ñộng – Yêu
cầu và biện pháp thử.
TCVN 4530 C...
T I Ê U C H U N Q U C G I A
TCVN 3890 : 2009
Xut bn ln 2
PHƯƠNG TIN PHÒNG CHÁY VÀ CHA CHÁY CHO NHÀ
VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG B, B TRÍ,
KIM TRA, BO DƯỠNG
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation,
inspection
, maintenance
HÀ NI - 2009
TCVN
NN
TCVN 3890 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 3890 - Người đăng: xuongmugiayvinhbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
TCVN 3890 9 10 132