Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

Được đăng lên bởi sonkiemtailieu
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 5902 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tiêu chuẩn việt nam

tcvn 4453 : 1995
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm
thi công và nghiệm thu.
Monlithic concrete and reinforced concrete structures - Codes for construction,
check and acceptance
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện.
Các công trình có công tác thi công bê tông do n|ớc ngoài đầu t| hoặc liên doanh
góp vốn, nếu không có các chỉ dẫn kỹ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này.
1.2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu
chất l|ợng thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối nhằm đảm bảo
chất l|ợng, an toàn và vệ sinh môi tr|ờng của khu vực xây dựng công trình.
1.3. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
toàn khối bằng bê tông nặng thông th|ờng (khối l|ợng thể tích hỗn hợp bê tông
1800kg/m3 – 2500kg/m3) đ|ợc trộn ngay tại công tr|ờng hoặc bê tông chế trộn sẵn
(bê tông th|ơng phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông tập trung.
1.4.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với:
a) Các kết cấu làm bằng các loại bê tông tổ ong, bê tông cốt liệu rỗng, bê tông siêu
nặng và bê tông chịu hóa chất;
b) Các kết cấu thi công bằng ph|ơng pháp đổ bê tông trong n|ớc, bê tông vữa dâng;
c) Các kết cấu bê tông ứng suất tr|ớc;
d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế;
2. Các tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép
TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động.
TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng – puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng – xỉ lò xo.
TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng.
TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4506 : 1987: N|ớc cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng – Yêu cầu bảo d|ỡng ẩm tự nhiên.
TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo d|ỡng mẫu thử.
TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng – Ph|ơng pháp thử độ sụt.
TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng – Ph|ơng pháp xác định c|ờng độ nén.
TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng – Ph|ơng pháp xác định c|ờng độ kéo khi uốn.
TCVN 5718 : 1993: Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng Yêu cầu chống thấm n|ớc.

1

Tiêu chuẩn việt nam

tcvn 4453 : 1995

TCVN 1651 : 1985: Thép cốt bê tông.
3. Cốp pha và đà giáo.
3.1. Yêu cầu chung
3.1.1. Cốp pha và đà giáo cần đ|ợc thiết kế và...
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4453 : 1995
1
Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông tõng phÇn
KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi – Quy ph¹m
thi c«ng vµ nghiÖm thu.
Monlithic concrete and reinforced concrete structures - Codes for construction,
check and acceptance
1. Ph¹m vi ¸p dông
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng bª t«ng do c¸c tæ chøc x©y dùng thùc hiÖn.
C¸c c«ng tr×nh cã c«ng t¸c thi ng bª t«ng do n|íc ngoµi ®Çu t| hoÆc liªn doanh
gãp vèn, nÕu kh«ng cã c¸c chØ dÉn kü thuËt riªng còng ¸p dông tiªu chuÈn nµy.
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu ®Ó kiÓm tra vµ nghiÖm thu
chÊt l|îng thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi nh»m ®¶m b¶o
chÊt l|îng, an toµn vµ vÖ sinh m«i tr|êng cña khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.
1.3. Tiªu chuÈn nµy chØ ¸p dông cho viÖc thi c«ng c¸c kÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp
toµn khèi b»ng bª t«ng nÆng th«ng th|êng (khèi l|îng thÓch hçn hîp bª t«ng
1800kg/m
3
– 2500kg/m
3
) ®|îc trén ngay t¹i c«ng tr|êng hoÆc bª t«ng chÕ trén s½n
(bª t«ng th|¬ng phÈm) vËn chuyÓnc tr¹m trén bª t«ng tËp trung.
1.4. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi:
a) C¸c kÕt cÊu lµm b»ng c¸c lo¹i bª t«ng tæ ong, bª t«ng cèt liÖu rçng, bª t«ng siªu
nÆng vµ bª t«ng chÞu hãa chÊt;
b) C¸c kÕt cÊu thi c«ng b»ng ph|¬ng ph¸p ®æ bª t«ng trong n|íc, bª t«ng v÷a d©ng;
c) C¸c kÕt cÊu bª t«ng øng suÊt tr|íc;
d) C¸c kÕt cÊu ®Æc biÖt kh¸c quy ®Þnh riªng theo thiÕt kÕ;
2. c tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 5574 : 1991: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ bª t«ng cèt thÐp
TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - T¶i träng vµ t¸c ®éng.
TCVN 4033 : 1985: Xi m¨ng poocl¨ng – puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi m¨ng poocl¨ng – xØ lß xo.
TCVN 2682 : 1992: Xi m¨ng poocl¨ng.
TCVN 1770 : 1986: C¸t x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 1771 : 1986: §¸ d¨m, sái, sái d¨m dïng trong x©y dùng – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 4506 : 1987: N|íc cho bªng vµ v÷a – Yªu cÇu kü thuËt.
TCVN 5592 : 1991: Bª t«ng nÆng – Yªu cÇu b¶o d|ìng Èm tù nhiªn.
TCVN 3105 : 1993: Bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o vµ b¶o d|ìng mÉu thö.
TCVN 3106 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p thö ®é sôt.
TCVN 3118 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn.
TCVN 3119 : 1993: Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi uèn.
TCVN 5718 : 1993: M¸i b»ng vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng -
u cÇu chèng thÊm n|íc.
TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu. - Người đăng: sonkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TCVN 4453 : 1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu. 9 10 770