Ktl-icon-tai-lieu

TCVN 5326 : 2008 KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

Được đăng lên bởi dovinh0310
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 10201 lần   |   Lượt tải: 44 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5326 : 2008
Xuất bản lần 2

KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
Technical code on exploitation of open-cast mines

HÀ NỘI − 2008

TCVN 5326 : 2008
Mục lục

Trang

Lời nói đầu ................................................................................................................. 4
1 Phạm vi áp dụng ..................................................................................................... 5
2 Thuật ngữ và định nghĩa ......................................................................................... 5
3 Yêu cầu về hồ sơ pháp lý ..........................................................................................
4 Chuẩn bị mở mỏ ......................................................................................................
5 Điều kiện đưa mỏ vào sản xuất ................................................................................
6 Công tác quản lý hoạt động sản xuất .......................................................................
7 Đóng cửa mỏ hoặc khai trường .................................................................................
8 Quản lý ranh giới mỏ ................................................................................................
9 Lập dự án đầu tư, thiết kế, xây dựng mỏ ...................................................................
10 Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên ............................................................................
11 Công tác vận tải mỏ ...............................................................................................
12 Công tác cơ điện mỏ ..............................................................................................
13 Công tác sàng tuyển và chất lượng sản phẩm tại mỏ ..............................................
14 Công tác địa chất mỏ và trắc địa mỏ........................................................................
15 Phòng ngừa và thủ tiêu sự cố .................................................................................
16 Công tác bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ sức khỏe người lao động
17 Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ.......................................
18 Công tác quản lý kỹ thuật khai thác, sản xuất mỏ lộ thiên ........................................
19 Công tác bảo vệ môi trường ...................................................................................
Phụ lục A Các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật chủ yếu .................
TCVN
T I Ê U C H U N Q U C G I A
TCVN 5326 : 2008
Xut bn ln 2
K THUT KHAI THÁC M L THIÊN
Technical code on exploitation of open-cast mines
HÀ NI 2008
TCVN 5326 : 2008 KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN 5326 : 2008 KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN - Người đăng: dovinh0310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
TCVN 5326 : 2008 KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN 9 10 722